Ὁ Χριστός, μας πρόσταξε να συγχωράμε τούς εχθρούς μας εβδομηκοντάκις επτά τής ημέρας

Loading...


Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης

Ο Χριστός, μας επρόσταξε να συγχωρώμεν τους εχθρούς μας εβδομηκοντάκις επτά της ημέρας, πόσον μάλλον Αυτός, η άβυσσος της συγχωρήσεως! 

Εάν ηδύνασο να μετρήσης τας σταγόνας της βροχής και τους κόκκους της άμμου, τότε θα ηδύνασο να μετρήσης μικρόν την άπειρον ευσπλαχνίαν ενός απείρου Θεού.

 Ετικέτες