Όταν οι Έλληνες συναντούν τον Ιησού (Video)

Loading...


Σύμφωνα με το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο μερικοί Έλληνες ζητούν μια χάρη από ένα μαθητή του Χριστού. Είχαν την άνεση να προσεγγίσουν πρώτα τον Φίλιππο ο οποίος μιλούσε την Ελληνική γλώσσα και του ζήτησαν να δουν τον Ιησού.

Δεν πάει ο Φίλιππος όμως αμέσως στον Ιησού αλλά στον Ανδρέα και αμέσως οι δυο τους απευθύνονται στον Ιησού. Ένα χαρακτηριστικό των δύο μαθητών είναι το Ελληνικό τους όνομα.

Ο Χριστός αμέσως απαντά προς όλους και τους λέει: «Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο υιός του ανθρώπου» (Ιω. 12, 23) – «Ήλθε η ορισμένη ώρα για να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου, δια του θανάτου Του και της Ανάληψής Του, οπότε και θα αναγνωρισθεί ως Μεσσίας και από όλους τους εθνικούς.

ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

Εις τον Όρθρον

Τω καιρώ εκείνω, εμαρτύρει ο όχλος ο ων μετά του ᾿Ιησού, ότε τον Λάζαρον εφώνησεν εκ του μνημείου, και ήγειρεν αυτόν εκ νεκρών. Διά τούτο και υπήντησεν αυτώ ο όχλος, ότι ήκουσαν τούτο αυτόν πεποιηκέναι το σημείον. Οι ούν Φαρισαίοι είπον προς εαυτούς· θεωρείτε ότι ουκ ωφελείτε ουδέν; ίδε, ο κόσμος οπίσω αυτού απήλθεν.

῏Ησαν δε τινες ῞Ελληνες εκ των αναβαινόντων, ίνα προσκυνήσωσιν εν τη εορτή. Ούτοι ούν προσήλθον Φιλίππω τω από Βηθσαιδά της Γαλιλαίας, και ηρώτων αυτόν, λέγοντες· Κύριε, θέλομεν τον ᾿Ιησούν ιδείν. Έρχεται Φίλιππος, και λέγει τω ᾿Ανδρέα, και πάλιν ᾿Ανδρέας και Φίλιππος λέγουσι τω ᾿Ιησού. Ο δε ᾿Ιησούς απεκρίνατο αυτοίς λέγων· ελήλυθεν η ώρα, ίνα δοξασθή ο Υιός του ανθρώπου.

Αμήν αμήν λέγω υμίν, εάν μη ο κόκκος του σίτου πεσών εις την γην αποθάνη, αυτός μόνος μένει· εάν δε αποθάνη, πολύν καρπόν φέρει.

{youtube}-PkvVGCOp8k{/youtube}Ετικέτες