Ο Απόστολος της Κυριακής 23 Μαρτίου

Loading...


(῾Εβρ. δ´ 14 – ε´ 6)

Αδελφοί, έχοντες αρχιερέα μέγαν διεληλυθότα τους ουρανούς, ᾿Ιησούν τον υιόν του Θεού, κρατώμεν της ομολογίας.

Ου γαρ έχομεν αρχιερέα μη δυνάμενον συμπαθήσαι ταίς ασθενείαις ημών, πεπειρασμένον δε κατά πάντα καθ᾿ ομοιότητα χωρίς αμαρτίας. Προσερχώμεθα ούν μετά παρρησίας τω θρόνω της χάριτος, ίνα λάβωμεν έλεον και χάριν εύρωμεν εις εύκαιρον βοήθειαν.

Πας γαρ αρχιερεύς εξ ανθρώπων λαμβανόμενος υπέρ ανθρώπων καθίσταται τα προς τον Θεόν, ίνα προσφέρη δώρά τε και θυσίας υπέρ αμαρτιών, μετριοπαθείν δυνάμενος τοις αγνοούσι και πλανωμένοις, επεί και αυτός περίκειται ασθένειαν· και διά ταύτην οφείλει, καθώς περί του λαού, ούτω και περί εαυτού προσφέρειν υπέρ αμαρτιών. Καί ουχ εαυτώ τις λαμβάνει την τιμήν, αλλά καλούμενος υπό του Θεού, καθάπερ και ᾿Ααρών.

Ούτω και ο Χριστός ουχ εαυτόν εδόξασε γενηθήναι αρχιερέα, αλλ᾿ ο λαλήσας προς αυτόν· «Υιός μου ει συ, εγώ σήμερον γεγέννηκά σε»· καθώς και εν ετέρω λέγει· «Συ ιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξιν Μελχισεδέκ».

Απόδοση στη νεοελληνική:

Αδελφοί, έχουμε μέγαν αρχιερέα, τον ᾿Ιησού, τον Υιό του Θεού, που έφτασε ως τον θρόνο του Θεού. Δεν έχουμε αρχιερέα που να μην μπορεί να συμμεριστεί τις αδυναμίες μας. ᾿Αντίθετα, έχει δοκιμαστεί σε όλα, επειδή έγινε άνθρωπος σαν κι εμάς, χωρίς όμως να αμαρτήσει. ῍Ας πλησιάσουμε, λοιπόν, με θάρρος τον θρόνο της χάριτος του Θεού, για να μας σπλαχνιστεί και να μας δωρίσει τη χάρη του, την ώρα που τη χρειαζόμαστε.

Κάθε αρχιερέας που προέρχεται από ανθρώπους εγκαθίσταται για να υπηρετεί τον Θεό για χάρη τους και για να προσφέρει δώρα και θυσίες για τις αμαρτίες τους. Είναι σε θέση να δείχνει ανοχή σ’ όσους ζούν στην άγνοια και στην πλάνη, αφού κι ο ίδιος έχει ανθρώπινες αδυναμίες. ᾿Εξαιτίας τους είναι υποχρεωμένος να προσφέρει, όπως για τον λαό, έτσι και για τον εαυτό του, θυσίες για τη συγχώρηση των αμαρτιών.

᾿Επίσης, κανένας δεν παίρνει μόνος του αυτή την τιμή, αλλά όταν τον καλέσει ο Θεός, όπως ακριβώς κάλεσε τον ᾿Ααρών. ῎Ετσι κι ο Χριστός, δεν τίμησε ο ίδιος τον εαυτό του με το αξίωμα του αρχιερέα, αλλά του το έδωσε εκείνος που του είπε· ᾿Εσύ είσαι ο Υιός μου, εγώ σήμερα σε γέννησα. Σ’ ένα άλλο σημείο η Γραφή λέει· ᾿Εσύ είσαι ιερέας για πάντα όπως ο Μελχισεδέκ.Ετικέτες