Να έχουμε πίστη ορθή από την ψυχή!

Loading...


Αββάς Γρηγόριος ο Θεολόγος

Από κάθε άνθρωπο που έχει το βάπτισμα ο Θεός απαιτεί αυτά τα τρία:

Πίστη ορθή από την ψυχή, αλήθεια από τη γλώσσα και σωφροσύνη από το σώμα.

Όλη η ζωή του ανθρώπου είναι σαν μια μέρα γι’ αυτούς που κοπιάζουν με πόθο!