Η υπόσχεση της παρουσίας του Κυρίου

Loading...


Εν δε τουτο μη λανθανέτω υμας, αγαπητοί, οτι μία ημέρα παρα κυρίω ως χίλια ετη και χίλια ετη ως ημέρα μία. ου βραδύνει κύριος της επαγγελίας, ως τινες βραδύτητα ηγουνται, αλλα μακροθυμει εις υμας, μη βουλόμενός τινας απολέσθαι αλλα πάντας εις μετάνοιαν χωρησαι. 

Ηξει δε ημέρα κυρίου ως κλέπτης, εν η οι ουρανοι ροιζηδον παρελεύσονται, στοιχεια δε καυσούμενα λυθήσεται, και γη και τα εν αυτη εργα ευρεθήσεται.  τούτων ουτως πάντων λυομένων ποταπους δει υπάρχειν υμας εν αγίαις αναστροφαις και ευσεβείαις,  προσδοκωντας και σπεύδοντας την παρουσίαν της του θεου ημέρας, δι’ ην ουρανοι πυρούμενοι λυθήσονται και στοιχεια καυσούμενα τήκεται.  καινους δε ουρανους και γην καινην κατα το επάγγελμα αυτου προσδοκωμεν, εν οις δικαιοσύνη κατοικει. 

Διό, αγαπητοί, ταυτα προσδοκωντες σπουδάσατε ασπιλοι και αμώμητοι αυτω ευρεθηναι εν ειρήνη,  και την του κυρίου ημων μακροθυμίαν σωτηρίαν ηγεισθε, καθως και ο αγαπητος ημων αδελφος Παυλος κατα την δοθεισαν αυτω σοφίαν εγραψεν υμιν,  ως και εν πάσαις επιστολαις λαλων εν αυταις περι τούτων, εν αις εστιν δυσνόητά τινα, α οι αμαθεις και αστήρικτοι στρεβλουσιν ως και τας λοιπας γραφας προς την ιδίαν αυτων απώλειαν. 

Υμεις ουν, αγαπητοί, προγινώσκοντες φυλάσσεσθε ινα μη τη των αθέσμων πλάνη συναπαχθέντες εκπέσητε του ιδίου στηριγμου,  αυξάνετε δε εν χάριτι και γνώσει του κυρίου ημων και σωτηρος Ιησου Χριστου. αυτω η δόξα και νυν και εις ημέραν αιωνος. αμήν.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Και ένα πράγμα ας μη σας διαφεύγει, αγαπητοί, αυτό: ότι μία ημέρα μπροστά στον Κύριο είναι σαν χίλια έτη και χίλια έτη σαν μία ημέρα.  Δε βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεσή του, όπως μερικοί το θεωρούν βραδύτητα, αλλά μακροθυμεί για σας, επειδή δε θέλει να χαθούν μερικοί, αλλά όλοι να προσχωρήσουν στη μετάνοια.  Θα έρθει όμως η ημέρα του Κυρίου σαν κλέφτης, κατά την οποία οι ουρανοί θα παρέλθουν με πάταγο και τα στοιχεία θα διαλυθούν με καύση, και η γη και τα έργα που είναι σ’ αυτή θα βρεθούν. 

Επειδή όλα αυτά διαλύονται κατ’ αυτόν τον τρόπο, τι είδους άνθρωποι πρέπει να είστε εσείς, ζώντας με άγια συμπεριφορά και με ευσέβεια,  προσδοκώντας και επισπεύδοντας την παρουσία της ημέρας του Θεού, εξαιτίας της οποίας οι ουρανοί θα διαλυθούν με φωτιά και τα στοιχεία θα λιώσουν με καύση!  Αλλά προσδοκούμε καινούργιους ουρανούς και καινούργια γη σύμφωνα με την υπόσχεσή του, στους οποίους δικαιοσύνη κατοικεί.

Γι’ αυτό, αγαπητοί, ενώ προσδοκάτε αυτά, φροντίστε να βρεθείτε άσπιλοι και αμώμητοι από Αυτόν με ειρήνη.  Και τη μακροθυμία του Κυρίου μας να τη θεωρείτε σωτηρία, καθώς και ο αγαπητός μας αδελφός Παύλος σας έγραψε σύμφωνα με τη σοφία που του δόθηκε,  όπως και σε όλες τις επιστολές του μιλά μέσα σ’ αυτές γι’ αυτά, μέσα στις οποίες είναι μερικά δυσνόητα, τα οποία οι αμαθείς και αστήρικτοι στρεβλώνουν, όπως και τις λοιπές Γραφές, με αποτέλεσμα τη δική τους απώλεια. 

Εσείς λοιπόν, αγαπητοί, επειδή προγνωρίζετε αυτά, να φυλάγεστε, για να μη συμπαρασυρθείτε από την πλάνη των ανόμων και να μην ξεπέσετε από το δικό σας στήριγμα,  αλλά να αυξάνετε στη χάρη και στη γνώση του Κυρίου μας και σωτήρα Ιησού Χριστού. Σ’ αυτόν ας είναι η δόξα και τώρα και στην αιώνια Ημέρα. Αμήν.Ετικέτες