τος Υμνος

Χαιρετισμοί της Παναγίας 2019: Ολόκληρος ο Ακάθιστος Υμνος

2 Μαρτίου, 2019 στις 12:00 μμ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ Κοντάκιον. Ήχος πλ. δ’. Το προσταχθέν μυστικώς λαβών εν γνώσει, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, […]