ΣΚΟΤΕΙ ΠΟΛΛΩ

Εν γνόφω περιπατώ και εν σκότει πολλώ

Ιούλιος 4, 2014 στις 12:26 μμ

Όρεξον μοι χείρα βοηθείας εν εδάφει κυλινδουμένω, Κύριε, θέλων γαρ αναστήναι ου δύναμαι, διότι το φορτίον της αμαρτίας κατεβάρησε με, […]