ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Περί της διαίτης των πατέρων

Μάρτιος 18, 2013 στις 17:40 μμ

Ότε η χάρις του Θεού ένευσεν εις την καρδίαν μου ίνα έλθω εις τον ευλογημένον τούτον τόπον της ησυχίας και […]