Κατάκριση και Ιεροκατηγορία: Οι μεγάλες αμαρτίες των Ελλήνων!

Κατάκριση και Ιεροκατηγορία: Οι μεγάλες αμαρτίες των Ελλήνων!

.
Ιούλιος 23, 2013 στις 13:02 μμ

Μέσος έστηκεν Θεού και ανθρώπων ό ιερεύς, τας εκείθεν τιμάς κατάγων προς ημάς και τας παρ’ ημών ικεσίας ανάγων εκεί. […]