αναζητώντας

Αναζητώντας τον Άγγελο Κυρίου

Ιούνιος 8, 2016 στις 15:05 μμ

«Και ιδού άγγελος Κυρίου επέστη αυτοίς και δόξα Κυρίου περιέλαμψεν αυτούς, και εφοβήθησαν φόβον μέγαν. Και είπεν αυτοίς ο άγγελος: […]