αιωνίως

Ο άνθρωπος επλάσθη διά να απολαμβάνει αιωνίως τον Θεόν

Απρίλιος 12, 2016 στις 19:10 μμ

Όπως το λιβάνι στο θυμιατό θα μπορούσες να λιώνεις προς δόξαν Θεού, και αυτή να είναι η αμοιβή σου. Όμως […]