Συγχαρητήρια επιστολή του Μόσχας Κυρίλλου στον Κυριάκο Μητσοτάκη

Loading...


Ο ευχήθηκε στον με αφορμή την ανάδειξή του ως Πρωθυπουργού της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Η επιστολή του αναφέρει:

Εξοχώτατον Πρωθυπουργόν της Ελληνικής Δημοκρατίας

Κύριον Κυριάκον Μητσοτάκην

Εξοχώτατε,

Επί τη αναδείξει Αυτής εις την υψηλήν θέσιν του Πρωθυπουργού της Ελληνικής Δημοκρατίας προσφέρω Αυτή τας εγκαρδίους μου συγχαρητηρίους ευχάς και προσρήσεις.

Μεγάλη είναι η ευθύνη, ήτις ανετέθη εις το πρόσωπον Αυτής διά την περαιτέρω οικονομικήν, κοινωνικήν και πολιτικήν ανάπτυξιν της χώρας. Μετά Αυτής οι κάτοικοι της Ελλάδος συνδέουν τας προσδοκίας αυτών διά την εμπέδωσιν της σταθερότητος, την οικοδόμησιν της ειρήνης και της πολιτικής ομονοίας.

Η φιλία πολλών αιώνων μεταξύ των ημετέρων λαών ερείδεται εις μεγάλον βαθμόν επί της κοινής πίστεως και της προσηλώσεως εις τας Ορθοδόξους παραδόσεις. Εκφράζω την ελπίδα ότι εν τω έργω Αυτής ιδιαίτερον ενδιαφέρον Αύτη θα επιδεικνύει διά την προώθησιν των πνευματικών και των πολιτιστικών δεσμών μεταξύ της Ελλάδος και της Ρωσσίας.

Εύχομαι Αυτή δυνάμεις, συναντίληψιν παρά Θεού και επιτυχίας εις το επικείμενον έργον, ενώ πάσι τοις κατοίκοις της Ελληνικής Δημοκρατίας ευημερίαν και ειρήνην.

Μετά σεβασμού, διατελώ.

ο Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών

Κύριλλοςtilegrafima.gr