Οι Πατριάρχες Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων ευχαρίστησαν τον Κύριλλο

Loading...


Τις ευχαριστίες τους προς τον Πατριάρχης Μόσχας κ. Κύριλλο εξέφρασαν με επιστολές τους τόσο ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων όσο και ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας. 
Συγκεκριμένα την ευχαριστήρια επιστολή προς τον Αγιώτατο Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κύριλλο απέστειλε μετά την ολοκλήρωση της γενομένης μεταξύ 16 και 30 Ιουλίου 2013 επισκέψεώς του προς την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος Γ.
Η επιστολή συγκεκριμένα αναφέρει:

«Χάριτι Θεού, ευγενεί δε και φιλαδέλφῳ προσκλήσει της Υμετέρας λιάν αγαπητής και περισπουδάστου Υμίν Μακαριότητος, ηξιώθημεν συμμετασχεῖν μετά της τιμίας Ημών συνοδείας των πανηγυρικών εορτασμών επί τῃ 1025ῃ επετείώ από της Βαπτίσεως των Ρως».
«Η λειτουργική ευχαριστιακή Ημών κοινωνία αύτη προεξετάθη και εις την συνεργασίαν τῶν Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών μετά της Υμετέρας λιάν αγαπητής και περισπουδάστου Υμίν Μακαριότητος, Ημῶν δε προσωπικῶς μετ΄Αυτής διᾶ θέματα διμερῆ αφορῶντα τάς Εκκλησίας Ημών».

«Συνηντήθημεν, ως Προκαθήμενοι των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών, μετά του Εξοχωτάτου Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας κ. Βλαδιμήρου Πούτιν και εβεβαιώθημεν παρ΄Αυτού περί διά συμπαράστασιν εις τας κατά τόπους Ορθοδόξους Εκκλησίας».
«Θερμώς ευχαριστούμεν τῃ Υμετέρα λιάν αγαπητῃ και περισπουδάστῳ Ημίν Μακαριότητι επί πάσι τούτοις και επί τῃ παρασχθείσῃ αφειδωλεύτω ξενοδοχειακῃ και άλλῃ φιλοξενίᾳ».

Από την πλευρά του ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας των Αλεξανδρέων ευχαρίστησε τον Αγιώτατο Πατριάρχη Κύριλλο για τη φιλοξενία του κατά τους εορτασμούς επί τῃ επετείῳ των 1025 ετών Εκχριστιανισμού των Ρως αναφέροντας τα εξής: 

«Διά του παρόντος αδελφικού Γράμματος επιθυμούμεν ίνα εκφράσωμεν, εν αγαλλιάσει πνευματικῃ και ευγνωμοσύνῃ, ολοθύμους ευχαριστίας διά την πολλαπλώς εκφρασθείσαν αγάπην και την φιλάδελφον μέριμναν της εγνωσμένης ευγενείας Υμών».
«Η ημετέρα παραμονή μεθ’Υμῶν, τα πολύτιμα δώρα της αγαπώσης Υμετέρας καρδίας, η χρήσιμος ανταλλαγή απόψεων περί ζητημάτων αμφοτέρων των Πατριαρχείων και πάντα τα γενόμενα υπέρ της ανέτου και αβραμιαίας φιλοξενίας ημῶν, ως και της τιμίας υμετέρας συνοδείας, εδημιούργησαν συναισθήματα βαθείας αγάπης και ευγνωμόνου διαθέσεως προς Υμάς προσωπικώς και προς την Αγιωτάτην Εκκλησίαν της Ρωσίας».