Επιστολή Κύριλλου στον Αλεξανδρείας για τη 10χρονη Πατριαρχία του

Loading...


Ὁ Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κύριλλος απέστειλε επιστολή στον Μακαριώτατο Πάπα καὶ Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας Θεόδωρο Β’ και του απευθύνει τις εγκάρδιες ευχές του με αφορμή τη συμπλήρωση των 10 χρόνων στη Πατριαρχία της αφρικανικής γης.

Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής:

Μακαριώτατε,

Ἀγαπητέ ἐν Κυρίῶ Ἀδελφέ καὶ Συλλειτουργέ ἐνώπιον τοῦ ἱεροῦ θησιαστηρίου τοῦ Κυρίου,

Ἐπὶ τῇ ἐπετείῳ τῆς Ὑμετέρας ἐκλογῆς εἰς τὸν παλαίφατον θρόνον τῶν Προκαθημένων τῆς Ἀγιωτάτης τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας προάγομαι ὅπως προσφέρω Ὑμῖν τὰς ἐγκαρδίους εὐχᾶς καὶ προσρήσεις.

Πρὸ δεκαετίας ὑποτασσόμενη τῇ τοῦ Θεοῦ Προνοίᾳ καὶ τῇ ψήφῳ τῶν ἀδελφῶν συνιεραρχών Αὕτη ἀνέλαβεν τὴν Πατριαρχίαν. Οἱ ἀοκνοι ἐν τῇ Ἀφρικανικῇ Ἤπείρῳ ἱεραποστολικοί Ὑμῶν ἀγώνες καὶ ὁ ἀκάματος ζήλος διὰ τὴν διάδοσιν τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς (Πραξ. 1.8), εἶναι αὐτοὶ οἱ ὁποίοι κατέστησαν Ὑμᾶς ἀγαπητὸν εἰς τὸν ἐμπεπιστευμένον Αὐτῇ κλήρον καὶ ποιμνίον καὶ σεβαστὸν ὑπὸ τοῦ Ὀρθοδόξου χριστιανικοῦ πληρώματος.

Αὐτὴ τὴν σημαντικήν δι’Ὑμᾶς ἡμέραν ἀναμέμπω θερμὰς δεήσεις τῷ Ἀρχιποιμένι Χριστῷ ὑπερ τοῦ δωρηθήναι τῇ Ὑμετέρᾳ Μακαριώτητι κατ’ἄμφω ὑγείαν εἰς τὴν ἄρσιν τοῦ δυσβάστακτου Πρωθιεραρχικοῦ σταυροῦ, ὐπὲρ τοῦ καταπεμφθήναι τῇ Ἀφρικανικῇ γῆ ἐιρήνην καὶ τῷ Ὑμετέρῳ θεοσώστῳ ποιμνίῳ πρόοδον.

Μετὰ τῆς ἐν Κυρίῳ ἀδελφικῆς ἀγάπης

† ὁ Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ρωσσιῶν

Κύριλλος Ετικέτες