Ευχή στο Άγιο Πνεύμα

Loading...


Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος

Ελθέ, ον επόθησε και ποθεί η ταλαίπωρός μου ψυχή
Ελθέ μόνος προς μόνον

Ότι μόνος ειμί καθάπερ οράς!

Ελθέ ο χωρίσας με εκ πάντων και ποιήσας με μόνον επί της γης

Ελθέ Ο γενόμενος πόθος αυτός εμοί και ποθείν σε ποιήσας με
Τον απρόσιτον παντελώς!

Ελθέ η πνοή μου και η ζωή
Ελθέ η παραμυθία της ταπεινής μου ψυχής
Ελθέ η χαρά και η δόξα και η διηνεκής μου τρυφή!