Προσευχή για φωτισμό της καρδίας

Loading...


Λυτρωτική προσευχή προς τον Ιησού Χριστό για φωτισμό της καρδιάς μας.

<<Κύριε ημών , διάνοιξον τα ώτα και τούς οφθαλμούς της καρδίας μου, του ακούσαί με τα λόγιά Σου και συνιέναι και ποιήσαι το θέλημά Σου, ότι πάροικος ειμί εν τη γη. Μη αποκρύψης απ᾿ εμού τας εντολάς Σου, αλλά αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του Νόμου Σου. Επί σοι γαρ ελπίζω ο Θεός μου, ίνα Συ μου φωτίσης την διάνοιαν· ότι ευλογητός ει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν>>.

Διαβάστε εδώ:  Προσευχή στην Παναγία, των θλιβομένων η χαρά