Κύριε και Δέσποτα

Loading...


Άγιος Εφραίμ ο Σύρος

, μεθ᾿ ημών γενού, άλλον γαρ εκτός Σου βοηθόν, εν θλίψεσιν ουκ έχομεν. Κύριε των Δυνάμεων, ελέησον ημάς.
της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργείας, φιλαρχίας και αργολογίας μη μοι δως. δε ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισαί μοι τω σω δούλω. 

Ναί, Κύριε Βασιλεύ, δώρησαί μοι του οράν τα εμά πταίσματα, και μη κατακρίνειν τον αδελφόν μου, ότι ευλογητός ει, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Ερμηνευτική απόδοση:
Κύριε των Δυνάμεων, στάσου πλάι μας, διότι άλλον συμπαραστάτη από εσένα, στις θλίψεις μας, δεν έχουμε. Κύριε των Δυνάμεων, ελέησέ μας.
Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργείας, φιλαρχίας και αργολογίας μην αφήσεις να έχω. Πνεύμα δε ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισε σε μένα, τον ελάχιστο. Ναί, Κύριε και Βασιλιά της κτίσεως, δώρησέ μου να μπορώ να βλέπω τα δικά μου λάθη, και να μη κατακρίνω τον αδελφό μου, συ που είσαι ευλογημένος, ως το τέλος του χρόνου. Ας γίνει έτσι.tilegrafima.gr