Ευχή για λογισμους απιστίας

Loading...


Άγιος Νήφωνας

μου, Ιησού , μη με οργισθής διά το μέγα σου έλεος, μη με απώση τον βέβηλον τον πειράσαντά σου το άγιον όνομα· 

συ γαρ οίδας, Κύριε, πώς με συνείχεν ο εχθρός βυθίζων με απάρτι εν τη τη πονηρά, διά τούτο συγχώρησόν μοι όσα σου επείρασα το θαυμαστόν όνομα, υπεράγαθε και ελεήμον.