Ποτέ να μην κατακρίνουμε

Loading...


Περί καταλαλιάς!!!

Είδα άνθρωπο που φανερά αμάρτησε, αλλά μυστικά μετενόησε. Καί αυτόν που εγώ τον κετέκρινα ως ανήθικο, ο Θεός τον εθεωρούσε αγνό, διότι με την μετάνοιά του Τον είχε πλήρως εξευμενήσει.

Αυτόν που σού κατακρίνει τον πλησίον, ποτέ μη τον σεβασθής, αλλά μάλλον να του ειπής: «Σταμάτησε, αδελφέ. Εγώ καθημερινώς σφάλλω σε χειρότερα, και πως μπορώ να κατακρίνω τον άλλον»;


Έτσι θα έχης δύο οφέλη με ένα φάρμακο θα θεραπεύσης και τον εαυτό σου και τον πλησίον.

Από το βιβλίο «Κλίμαξ» του Αγίου Ιωάννου του Σιναίτου, έκδοσις Ι.Μ. Παρακλήτου.