Πότε δίνει ο Θεός στον άνθρωπο τον Φύλακα Άγγελό του;

Loading...


-Πότε δίνει ο Θεός στον άνθρωπο τον φύλακα-Άγγελο του;

-Κατά τήν Ιερά Παράδοσι τής Εκκλησίας τοΰ Χριστοΰ, ό φύλαξ άγγελος δίνεται στόν άνθρωπο στό «Αγιο Βάπτισμά του».

Αύτό τό γεγονός μπορούμε νά καταλάβουμε καλλίτερα άπό τήν 5η εύχή πρός κατηχουμένους, όπου μεταξύ τών άλλων, λέγει καί αύτά: «Συνόδευέ τον στήν ζωή του μέ φύλακα άγγελο γιά νά τόν λυτρώνη άπό κάθε παγίδα τοΰ έναντίου, άπό προσβολή τοΰ πονηροΰ, άπό δαίμονα μεσημβρινό καί άπό κακές φαντασίες».

Έκτός άπό τόν φύλακα άγγελο ό Θεός στέλνει στόν άνθρωπο καί άλλους άγγέλους στήν ζωή του γιά νά τόν βοηθούν, νά τόν κατευθύνουν καί νά τόν παρηγορούν στούς πειρασμούς του, στίς δοκιμασίες του έκ τού πνευματικού πολέμου, τίς όποιες περνάει ό άνθρωπος σ’ αύτόν τόν κόσμο. Περί αυτών τών θείων λόγων, ό Θείος Παύλος λέγει: ότι οί άγγελοι είναι«λειτουργικά πνεύματα πρός διακονίαν άποστελλόμενα διά τούς μέλλοντας κληρονομείν σωτηρίαν» (Έβρ. 1,14). Μέ αύτό τόν ορισμό ό Απόστολος Παύλος εξυψώνει τόν λογισμό τών ύπηκόων καί παρηγορεί πάρα πολύ τούς χριστιανούς, διότι φανερώνει ότι ό Θεός έχει πολλή φροντίδα γι’ αύτούς, άφοΰ τούς άγγέλους, οί όποιοι υπερβαίνουν κατά πολύ τούς άνθρώπους, τούς διέταξε νά ύπηρετοΰν τήν σωτηρία τών άνθρώπων.

Άλλά βλέπουμε ότι τόσο στόν Παλαιό Νόμο, όσο καί στόν Νόμο τής Χάριτος, οί άγγελοι άποστέλλοντο άπό τόν Θεό νά βοηθούν καί να εξυπηρετούν τούς έναρέτους άνθρώπους, όπως τόν Λώτ, τόν Αβραάμ, τόν Ιακώβ, τόν Μωϋσή, τόν Βαλαάμ, τόν Ιησού τοΰ Ναΰή, τόν Γεδεών, τόν Μανασσή καί άλλους, ένώ άπό τήν Καινή Διαθήκη τόν Ιωσήφ, τήν Παρθένον Μαρία, τούς Ποιμένας, τήν Μαρία Μαγδαληνή καί άλλους. Μέ αύτές τίς λίγες μαρτυρίες έδειξα ότι ό Πανάγαθος Θεός βάζει σέ εμάς φύλακας άγγέλους, όχι μόνο στό Άγιο Βάπτισμα, άλλά σ’ όλη τήν ζωή μας, οί όποιοι βοηθούν τούς δικαίους στήν όδό τής σωτηρίας, πού Τόν άγαπούν καί πιστεύουν σ’ Αύτόν.

-Οί άπιστοι, οί ειδωλολάτραι καί οί αιρετικοί δέχονται καί αύτοί άπό τόν Θεό φύλακα άγγελο;

–Μερικοί άπ’ αύτούς επειδή δέν είναι βαπτισμένοι στό ‘Ονομα τοΰ Χριστού δέν λαμβάνουν φύλακας άγγέλους. Μά ούτε καί πιστεύουν σέ άγγέλους.Ένώ όσοι λέγουν μολαταύτα ότι πιστεύουν στόν Θεό, άλλά είναι αίρετικοί, αύτοί καταθλίβουν καί Απομακρύνουν άπό κοντά των τόν άγγελο τοϋ Κυρίου, ό όποιος άγαπά τήν Αλήθεια μόνο τής όρθοδόξου πίστεως, πού στηρίζεται στόν Χριστό καί τούς Αποστόλους Του.

Όσον άφορα τούς ειδωλολατρικούς λαούς, αύτοί μόλις έχουν άπό ένα φύλακα άγγελο, ώς φύλακα τών συνόρων ολοκλήρου τής χώρας των, κατά τή μαρτυρία τής ‘Αγίας Γραφής, ή όποία λέγει: «»Εστησεν όρια έθνών κατά Αριθμόν άγγέ-λων Θεοΰ» (Δευτ. 32,8). Αύτοί οί άγγελοι συμμετέχουν στίς συνεδριάσεις τών άρχόντων μιας χώρας, οί όποιοι τήν κυβερνούν. Κατά παράδοσι, ύπάρχουν φύλακες άγγελοι γιά τά φρούρια, γιά τις πόλεις, τά χωριά, τά μοναστήρια καί όπουδήποτε δοξάζεται τό Όνομα τοϋ Θεού.

Του Γέροντος Κλεόπα Ήλιε (1912-1998)

Πηγή: Από το βιβλίο «Πνευματικοί Διάλογοι μέ τόν Ρουμάνο ήσυχαστή π. Κλεόπα» – Μοναχού Δαμασκηνού Γρηγοριάτη

 • Διαβάστε όλες τις ειδήσεις  και τα εκκλησιαστικά ΝΕΑ από το vimaorthodoxias.gr • Ορθοδοξία : Όλα τα ΝΕΑ για τις μητροπόλεις

  Επικαιρότητα ΕΔΩ 

  Εορτολόγιο : Γιορτή σήμερα - Όλες οι γιορτές

  Όλες οι προσευχές : Προσευχή 

   
 • tilegrafima.gr