Μέσα σε κάθε σκέψη περί Θεού είναι ο Θεός…

Loading...


Του Μόσχου Εμμανουήλ Λαγκουβάρδου

«Μέσα σε κάθε σκέψη περί Θεού είναι ο Θεός, που σκέφτεται τον εαυτό του μέσα στο ανθρώπινο πνεύμα και συνιστά αμέσως το βίωμα της παρουσίας του.» (Παύλος Ευδοκίμωφ, Η πάλη με τον Θεό, Εκδόσεις Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών).

Ο Παύλος Ευδοκίμωφ παραπέμπει στο ρητό του Αγίου Βαρσανουφίου:
«Οι Άγιοι ουκ αυτοί εισίν οι λαλούντες αφ’ εαυτών, αλλ’ ο Θεός εν αυτοίς λαλεί».

Το ίδιο πράγμα λέει ο Απόστολος με τα λόγια:
«το πνεύμα του Θεού προσεύχεται μέσα μας στεναγμοίς αλαλήτοις».

Σε άλλο σημείο ο Ευδοκίμωφ κάνει την εξής διάκριση. Ότι εμείς δεν μπορούμε να πούμε τίποτε για το Θεό. Μπορούμε μόνο να τον επικαλούμαστε. Πρόκειται για τη διάκριση ανάμεσα στη γνώση της έννοιας του Θεού και στην πίστη στο Θεό. Η Ορθοδοξία μένει στην πίστη στο Θεό και όχι στη γνώση της έννοιας του Θεού.

«Ο άνθρωπος» λέει Ο Ευδοκίμωφ «δεν μπορεί να ειπή τίποτε ακόμη για το Θεό, αλλά μπορεί ήδη να τον επικαλεσθή και να βρεθή κοντά του.»Ετικέτες