«Η ασέβεια έχει όνομα»

Loading...


Του πρεσβυτέρου Αθανασίου Μηνά

«Αποκαλύπτεται γαρ οργή Θεού απ’ ουρανού επί πάσαν ασέβειαν και αδικίαν ανθρώπων των την αλήθειαν εν αδικία κατεχόντων» (Ρωμ.,1:18). Οργή που έρχεται εις την παρούσαν ζωήν και ολοκληρώνεται εν τη μελλούση. Οργή όχι ανθρώπου ή εξ ανθρώπων, αλλά οργή εξ ουρανού, άρα δε οργή τρομερωτέρα της οποίας δεν υπάρχει και της οποίας την απειλήν ουδείς δύναται να διαφύγει.

      Ο Άγιος Θεός δώρησε νούν και σοφίαν ώστε ο άνθρωπος να Τον γνωρίζει από τον ορατόν κτισθέντα κόσμον, αρκεί ο άνθρωπος να θέλει να βρίσκεται ενωμένος ασυγχύτως με την Πηγή της Σοφίας και της Γνώσεως, τούτ’έστιν τον Τριαδικόν Θεόν και τον Μεσσίαν Χριστόν. Ας είναι ευλογητός ο Τριαδικός Θεός που διά των Ακτίστων Ενεργειών Του, εκ της γνώσεως των ορατών και αοράτων, οδηγεί ημάς εις το τέλος του προορισμού μας ώστε να συνδοξασθώμεν και Αυτός να καταστεί η αιώνια απόλαυσις και χαρά μας.
Τι γίνεται, όμως, όταν ο νούς σκοτισθεί από τον τύφον της υπερηφανείας και αντί ο άνθρωπος να επιζητεί να ζεί μέσα στο Φως του Χριστού και την Δόξαν του Θεού, μετέρχεται κάθε είδους πλάνης και δόλου επιζητώντας την εαυτού δόξαν απορρίπτοντας τον Θεόν; Εδώ, ακριβώς, έφθασε η ώρα να γνωρίσουμε τι το Πνεύμα το Άγιον μας φανερώνει διά στόματος του Αγίου Αποστόλου Παύλου, δηλαδή σε ποιά τρομερή πτώση και κατάρα περιπίπτουν οι τοιούτοι πλανηθέντες άνθρωποι (Ρωμ.,1:18) : 

Α΄στάδιον: ασέβεια,

Β΄στάδιον: αδικία ως προς την Αλήθειαν, ήτοι άρνησις του Μεσσίου Ιησού και προβολή του ψεύδους,

Γ΄στάδιον: σκοτασμός του νοός και της καρδίας,

Δ΄στάδιον:μωρία, ανοησία,

Ε΄στάδιον:ειδωλολατρεία, σατανολατρεία, παγανισμός,

Στ΄στάδιον: ακαθαρσία λογισμών, ατίμωσις των σωμάτων με το πάθος της ομοφυλοφιλίας (κιναιδισμός)1.

Είναι τέτοια η πλάνη τους και ο σκοτισμός του νοός και της καρδίας αυτών ώστε, χωρίς να εντρέπονται ανθρώπους και εκτός φόβου Θεού, ονομάζουν αυτή την ασέβεια, την ασχημοσύνη, την ατιμία, δήθεν αγάπη!!!!!!

Εν τούτοις, το Πνεύμα το Άγιον τους ξεσκεπάζει αποκαλώντας το πάθος αυτό όχι αγάπη, αλλά ακόρεστη μανία, γιατί δεν αρκεί η φύσις του σώματος να εξυπηρετήσει τις ορμές του ακολάστου, επειδή ο Διάβολος δεν θέλει να προσφέρει κόρον των αισχρών επιθυμιών και πράξεων, αλλά θέλει να ευρίσκονται οι ομοφυλόφιλοι σε διαρκή ακόρεστη καύση, όπως συνέβη και στα Σόδομα και Γόμορα, που ο Θεός, βδελυσσόμενος το αμάρτημα αυτό, κατέκαυσε και τις ρίζες και κάθε είδους ζωή έως την σήμερον ημέραν, εφ’όσον το αμάρτημα αυτό δεν παράγει ζωήν αλλά αιώνιον θάνατον. (Πρβλ. μοναδική διάλεξη του πανοσιολογιωτάτου Αρσενίου Βλιαγκόφτη με θέμα «ομοφυλοφιλία και Νέα Τάξη Πραγμάτων»)

Εν τούτοις, να πούμε εδώ ότι αυτή η ασέβεια και η ασχημοσύνη, ο κιναιδισμός, προβάλλεται καθημερινά από τα ΜΜΕ, αλλά και από την εκπαίδευση ενίοτε σε όλες τις βαθμίδες των Ελληνοπαίδων, παρ’ότι παιδοψυχολόγοι έχουν αποφανθεί ότι οι παίδες και οι παιδίσκες, οι νέοι και οι νεάνιδες, φέρουν φυσικά μέσα τους το στοιχείο της ετεροφυλοφιλίας και όχι της ομοφυλοφιλίας. (Βλέπε συνέντευξη δημοσιογράφου της ΝΕΡΙΤ στις 18/10/2014, λίγο πριν το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων στις 15.00, με μεγάλου κύρους ψυχολόγο).

Εκτός αυτού όμως, οι ακόρεστοι Σοδομίτες, συνεχίζοντες την κατάρα για τον τελικό όλεθρο της νεότητος, ανήρτησαν προσφάτως σε βιβλίο Αγγλικών της Α΄Λυκείου το τελικό επερχόμενο απύθμενο χάος, την απόλυτη καταστροφή, την χωρίς επιστροφή καταδίκη, τον αιώνιο θάνατο, την κόλαση. Δηλαδή, συνιστάται στους Ελληνόπαιδες να σφραγισθούν, εμφυτεύοντας στο χέρι μικροτσίπ, προς δήθεν εξυπηρέτηση και για το καλό τους!!!!!!!!!, αποκρύπτοντας με δόλο τις συνέπειες που φανερώνει το Πνεύμα το Άγιον στη Θεία Αποκάλυψη για το τοιούτον απαίσιον εγχείρημα. Γράφουν: «Μετά το σχολείο την Πέμπτη, έφαγα δύο ώρες στον γιατρό, περιμένοντας να μου εμφυτεύσει το καινούριο μου μικροτσίπ. Αυτή η διαδικασία (μια γρήγορη ένεση στον αντίχειρά μου) πήρε μόνο λίγα δευτερόλεπτα και δεν πόνεσε σχεδόν καθόλου. Το μικροτσίπ μοιάζει με ένα μικροσκοπικό σωλήνα και είναι πολλά αυτά που μπορεί να κάνει. Εκτός από το ότι μπορεί να ξεκλειδώνει το σπίτι και το ποδήλατό μου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους αναγνώστες κλειδιών για να ανοίξει πόρτες και να έχω πρόσβαση σε πράγματα του σχολείου, και επιπλέον εμπεριέχει όλους τους κωδικούς του υπολογιστή μου. Μπορώ να χρησιμοποιήσω το μικροτσίπ και σαν πιστωτική κάρτα για να αγοράσω πράγματα, όσο η Μαμά και ο Μπαμπάς ανεβάζουν στην τσέπη μου χρήματα κάθε εβδομάδα»(Unit 4,σελ.36).

Να και η απόδειξις της πλάνης: « και ποιεί πάντας τους μικρούς και τους μεγάλους, και τους πλουσίους και τους πτωχούς, και τους ελευθέρους και τους δούλους, ίνα δώσουσιν αυτοίς χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς η επί των μετώπων αυτών, και ίνα μη τις δύνηται αγοράσαι η πωλήσαι ει μη ο έχων το χάραγμα, το όνομα του θηρίου η τον αριθμόν του ονόματος αυτού»(Αποκ.,13:16-17). Ακούσατε στη συνέχεια και τις τραγικές συνέπειες:

«Καί άλλος άγγελος τρίτος ηκολούθησεν αυτοίς λέγων εν φωνή μεγάλη· Ει τις προσκυνεί το θηρίον και την εικόνα αυτού, και λαμβάνει το χάραγμα επί του μετώπου αυτού η επί την χείρα αυτού, και αυτός πίεται εκ του οίνου του θυμού του Θεού του κεκερασμένου ακράτου εν τω ποτηρίω της οργής αυτού, και βασανισθήσεται εν πυρί και θείω ενώπιον των αγίων αγγέλων και ενώπιον του αρνίου. και ο καπνός του βασανισμού αυτών εις αιώνας αιώνων αναβαίνει, και ουκ έχουσιν ανάπαυσιν ημέρας και νυκτός οι προσκυνούντες το θηρίον και την εικόνα αυτού, και ει τις λαμβάνει το χάραγμα του ονόματος αυτού»(Αποκ.,14:9-11) (Πρβλ. ημερίδα ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ με θέμα «Νέα Ταυτότητα: εισιτήριο χωρίς επιστροφή», 6-10-2012 ).

Αδελφοί μου, οι καιροί ου μενετοί. Στώμεν καλώς, στώμεν μετά φόβου· με τη Χάρη του Θεού γνωρίζουμε ότι ο Σατανάς μετασχηματίζεται σε άγγελο φωτός (Β΄Κορ.,11:14). Ας ξεσκεπάσουμε, λοιπόν, τον Ψεύστη και τους πολυκέφαλους ψεύστες, τα όργανά του και ας αντεπιτεθούμε καταγγέλοντάς τους δημόσια. Ο Γλυκύτατος Ιησούς, ο Μεσσίας, με το θεικό και υπερένδοξο στόμα Του μας συνέστησε και είπε τα εξής: «Προσέξτε μήπως σας πλανήσει κανείς»(Ματθ.,24:4). Κι’εμείς τώρα διά της Χάριτος βλέπουμε τα επερχόμενα1. Ας τα έχουμε κατά νού και ας βλέπουμε με νήψη και εγρήγορση τα ακόλουθα διαδραματιζόμενα ενώπιόν μας «σημεία», που ο Κύριος κατ’άκραν οικονομίαν μας προείπε μέσω των Αγίων Αποστόλων Του, όταν ερωτήθηκε από αυτούς (Βλέπε: Ματθ., όλο το 24ο κεφάλαιο & Λουκ., 21:11, αλλά και αλλαχού, όπως στην Προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, Α΄κεφάλαιο, στ.28-32, όπου επισημαίνεται:

«Καί καθώς ουκ εδοκίμασαν τον Θεόν έχειν εν επιγνώσει, παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμον νούν, ποιείν τα μη καθήκοντα, πεπληρωμένους πάση αδικία πορνεία πονηρία πλεονεξία κακία, μεστούς φθόνου φόνου έριδος δόλου κακοηθείας, ψιθυριστάς, καταλάλους, θεοστυγείς, υβριστάς, υπερηφάνους, αλαζόνας, εφευρετάς κακών, γονεύσιν απειθείς, ασυνέτους, ασυνθέτους, αστόργους, ασπόνδους, ανελεήμονας·οίτινες το δικαίωμα του Θεού επιγνόντες, ότι οι τα τοιαύτα πράσσοντες άξιοι θανάτου εισίν, ου μόνον αυτά ποιούσιν, αλλά και συνευδοκούσι τοις πράσσουσι».
 Ας αγρυπνούμε εν παντί καιρώ δεόμενοι, ώστε να αντιμετωπίσουμε την ολοένα αυξανόμενη κατακτητική μανία του κόσμου τούτου, της σατανοκίνητης Νέας Εποχής, που επιζητεί να υποτάξει υπό τα στοιχεία της τα πάντα, ακόμη και να κυριαρχήσει ει δυνατόν στο νού μας, τη διάνοιά μας, καταλύοντας κάθε τι όμορφο, άδολο και αγνό, που δεν προέρχεται βεβαίως από το βορβορώδες σχήμα της.

Η Εκκλησία μας η Αγία και Άμωμος, διά του Ιησού Χριστού του Μεσσίου, μας καλεί, μέσα από την Αγία Ορθόδοξη Παράδοσή μας και τη ζωή των Αγίων μας, εις αγιασμόν και σωτηρία και αυτογνωσία διά πολλών δακρύων και ειλικρινούς μετανοίας. Τότε και μόνον τότε, θα μπορέσει ο κάθε άνθρωπος να ξεφύγει από την καταδυναστεία του αιώνος τούτου του απατεώνος και των οργάνων του και να βιώσει τον Παύλειο λόγο: « η ζωή ημών κέκρυπται συν τω Χριστώ εν τω Θεώ».

Γνωρίζουμε, με την Χάριν ότι ο κόσμος της φθοράς με το σαρκικό του φρόνημα και τελικά με το σφράγισμα στο χέρι ή στο μέτωπο, επιζητεί να μας έχει διακαώς στρατευμένους προς διακονία των συμφερόντων του και με τον τρόπο αυτόν προσπαθεί να μας κρατεί διαρκώς εκτός εαυτού, σε μία αρρωστημένη πολυδιάσπαση των ψυχοσωματικών μας δυνάμεων, ήτοι σε μία διαρκή αλλοτρίωση ζωής και δράσης που δεν κατατείνουν στη Βασιλεία του Θεού, αλλά αντίθετα οδηγούν στο να αποκτήσουμε, ει δυνατόν και οι εκλεκτοί, ήθος δαιμόνων1. Σ’αυτό τελικά αποβλέπουν και προσπαθούν με δόλο, πλάνη, ψεύδη και απάτη να τα επιβάλουν – πάντοτε για το καλό μας!!!!!!! – σε μας και τα παιδιά μας. Τελικός τους σκοπός και στόχος η απόγνωση και ο αυτομαρασμός.

Εν τούτοις ζεί Κύριος ο Θεός. Γρήγορα, μάλιστα πολύ γρήγορα, ο Χριστός θα εκγελάσει όλους αυτούς τους τοκογλύφους, κίναιδους, παιδεραστές και τσιπάκηδες και θα τους δείξει ότι είναι αδύναμα ανθρωπάκια και ότι Αυτός, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, είναι Εκείνος που διακρατεί τα σύμπαντα και κατευθύνει την Ιστορία της Ανθρωπότητος, μακροθυμώντας και περιμένοντας τη μετάνοια όλων, τούτ’έστιν όλοι οι άνθρωποι να βαπτιστούμε Ορθόδοξοι, να λάβουμε τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος διά του Αγίου Χρίσματος και με την Κοινωνία του Παναχράντου Σώματος και Αίματός Του να νικήσουμε οριστικά το θάνατο. Σ’Αυτόν, τον Γλυκύτατον Ιησούν, που μακροθυμεί έως αυτή τη στιγμή, ανήκει η Βασιλεία, η Δόξα, η Δύναμις και το Κράτος εις τους αιώνας. Αμήν. Ετικέτες