Χριστουγεννιάτικο μήνυμα Πατριάρχου Ιεροσολύμων: Δεόμεθα υπέρ απελευθέρωσης των απαχθέντων

Loading...


«Η Εκκλησία των Ιεροσολύμων δέεται υπέρ καταπαύσεως των γεγονότων βίας εις την Μέσην Ανατολήν και αλλαχού, υπέρ παύσεως των τρομοκρατικών ενεργειών, υπέρ σεβασμού της θρησκευτικής ελευθερίας και λατρείας, υπέρ απελευθερώσεως των απαχθέντων Ιεραρχών και των απαχθεισών μοναζουσών της αδελφής Εκκλησίας της Αντιοχείας και υπέρ της των πάντων καταλλαγής και ενώσεως» αναφέρει μεταξύ άλλων στο μήνυμά του για τα φετινά Χριστούγεννα ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος. 

Ολόκληρο το μήνυμα έχει ως εξής: 

Ιδού η  Παρθένος, τίκτει Θεόν εν σαρκί,

Βηθλεέμ τη πόλει ένδον του Σπηλαίου,

η κτίσις πάσα καταπλουτίσθητι,

αγάλλου και χόρευε,

μετά των δούλων συναναστρέφεσθαι

πάντων ο Δεσπότης παραγέγονεν.

(Οίκος Όρθρου κ΄ Δεκεμβρίου)

Η ανά τα πέρατα του κόσμου, μία, αγία, καθολική και αποστολική Ορθόδοξος του Χριστού Εκκλησία εορτάζει σήμερον πανηγυρικώς γεγονός υπερφυές και εξαίσιον, υπερβαίνον πάσαν ανθρωπίνην διάνοιαν και έννοιαν.

Εορτάζει το γεγονός  της κατά σάρκα γεννήσεως του εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου σαρκωθέντος και ενανθρωπήσαντος Υιού και Λόγου του Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

Το γεγονός τούτο ο Θεός Πατήρ απ’ αιώνων ηβουλήθη και διά των αγίων προφητών Αυτού και «του Νόμου ως παιδαγωγού» (Γαλ. 3, 24) εν θεοπνεύστοις Αγίαις Γραφαίς Αυτού και εν Αγίω Πνεύματι προητοίμασε τους ανθρώπους.

«Ότε δε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου» (Γαλ. 4, 4), επί Καίσαρος Οκταβιανού Αυγούστου, απεκάλυψε τούτο εμφανώς, εις την πόλιν ταύτην, την Βηθλεέμ, «την ουδαμώς ελαχίστην ούσαν εν τοις ηγεμόσιν Ιούδα» (Ματθ. 2, 6) και εις το σπήλαιον τούτο, το απέριττον.
Ενταύθα, εις τον τόπον τούτον, ηυδόκησεν ο Θεός Πατήρ, όπως γεννηθή το κατά σάρκα και εμφανισθή εν χρόνω ο πριν άσαρκος και άχρονος Υιός Αυτού. Ενταύθα μάγοι μακρόθεν εξ Ανατολών τη οδηγία λαμπρού αστέρος προσελθόντες, είδον βρέφος κρατούμενον εν αγκάλαις κόρης Παρθένου και προσκυνήσαντες, προσήνεγκον Αυτώ τα δώρα αυτών, «χρυσόν και λίβανον και σμύρναν» (Ματθ. 2, 11). Ενταύθα προσεκύνησαν Αυτόν οι Ποιμένες, οι αγραυλούντες εις την πλησιόχωρον κώμην των Ποιμένων. Ενταύθα εξ ουρανών ηκούσθη  ο αγγελικός ύμνος της ειρήνης:«Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία» (Λουκ. 2, 14)

Τούτο δε όλον γέγονεν, επειδή ο Θεός, ο πλάσας τον άνθρωπον, δεν έπαυσε να αγαπά και να αναζητή αυτόν και ότε ούτος αφίστατο Αυτού. Ο Θεός ανεζήτησε τον άνθρωπον εις τας περιπλόκους, ατελειώτους και αδιεξόδους φιλοσοφικάς ερευνήσεις αυτού και εις τας αμαρτωλάς και φθοροποιούς επιδόσεις αυτού και ουκ εβδελύξατο αυτόν, αλλά κατά τον θεοφόρον άγιον Κύριλλον Αρχιεπίσκοπον Αλεξανδρείας «ωκειώθη την ανθρωπότητα, ασυγχύτως ενεπλάκη σαρκί και προσέλαβε τον άνθρωπον» (Περί της ορθής πίστεως, PG 76, 1181D) εν τη αποστολή εις τον κόσμον και τη ενανθρωπήσει του Υιού Αυτού.

Ποιών εκουσίως το θέλημα του πέμψαντος Πατρός Αυτού ο Χριστός, «πλούσιος ων, επτώχευσεν δι’ ημάς, ίνα ημείς τη εκείνου πτωχεία πλουτήσωμεν» (Β΄ Κορ. 8, 9). Πολιτευσάμενος επί της γης και τοις ανθρώποις συναναστραφείς ως Θεάνθρωπος, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, τούτους ποικιλαχώς και ποικιλοτρόπως ευηργέτησε. Πτωχούς και πένητας ηλέησε. Συνεμερίσθη την προσληφθείσαν ανθρωπίνην φύσιν ημών και έως ουρανού αυτήν ανεβίβασε διά Σταυρού, Αναστάσεως και  Αναλήψεως.

Η Εκκλησία, το σώμα Αυτού το άγιον, τη εκχύσει του Αγίου Πνεύματος, συνεχίζει το αγιαστικόν και φιλανθρωπικόν έργον Αυτού επί της γης. Αγιάζει αδιακόπως διά μέσου των αιώνων διά των μυστηρίων τα μέλη αυτής, καλλιεργεί, εξανθρωπίζει και κατακοσμεί τα ήθη των ανθρώπων, στηρίζει τον ιερόν θεσμόν της οικογενείας, διατρέφει τους πένητας, συμπαρίσταται σήμερον εμπράκτως εις τα θύματα  της δημιουργηθείσης  οικονομικής κρίσεως και καλεί την ανθρωπότητα εις καταλλαγήν, συμφιλίωσιν, ειρήνην και δικαιοσύνην, φιλανθρωπίαν, αγάπην  και ευεργεσίαν.

Εξαιρέτως η Εκκλησία Ιεροσολύμων, η πρώτη ευαγγελισθείσα  την του Χριστού Γέννησιν, δέεται από του Σπηλαίου τούτου και από της  Κωνσταντινείου Βασιλικής   ταύτης, της οποίας  διά μέσου των αιώνων φύλαξ πιστός απεδείχθη, υπέρ ειρήνης και αγαθής καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου, υπέρ καταπαύσεως των γεγονότων βίας εις την Μέσην Ανατολήν και αλλαχού, υπέρ παύσεως των τρομοκρατικών ενεργειών, υπέρ σεβασμού της θρησκευτικής ελευθερίας και λατρείας, υπέρ απελευθερώσεως των απαχθέντων Ιεραρχών και των απαχθεισών μοναζουσών της αδελφής Εκκλησίας της Αντιοχείας και υπέρ της των πάντων καταλλαγής και ενώσεως.

Εν τη Αγία Πόλει Βηθλεέμ, ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2013.

Διάπυρος προς Κύριον Ευχέτης,
ΘΕΟΦΙΛΟΣ  Γ΄
Πατριάρχης Ιεροσολύμωνtilegrafima.gr