Στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων οι Μητροπολίτες Μεσογαίας και Ρεθύμνης (ΦΩΤΟ)

Loading...


ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ

Οι και μαζί με ομάδα προσκυνητών επισκέφθηκαν τον και είχαν συζήτηση για διάφορα θέματα.

Στο ανακοινωθέν του Πατριαρχείου αναφέρεται:

Την Κυριακήν, 27ην Ιουνίου/ 10ην Ιουλίου 2016, ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου εκ της Εκκλησίας της Κρήτης, ηγούμενος ομάδος εβδομήκοντα προσκυνητών και ο Μητροπολίτης Μεσογαίας κ. Νικόλαος της Εκκλησίας της Ελλάδος, ηγούμενος ομάδος πεντήκοντα προσκυνητών, επεσκέφθησαν το Πατριαρχείον.

Τους εκλεκτούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας τούτους και τους ευλαβείς προσκυνητάς αυτών εδέχθη η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος και Πατέρες Αγιοταφίται εις την αίθουσαν του Θρόνου.

Εις το πλαίσιον της επισκέψεως ταύτης, ο Μακαριώτατος ωμίλησεν εις τους ευλαβείς προσκυνητάς περί της προσφάτως συγκληθείσης εις Κρήτην Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξίας, η οποία εφανέρωσε την μέριμναν πασών των Ορθοδόξων του Χριστού Εκκλησιών διά την προστασίαν των ποιμνίων αυτών εκ των κινδύνων της παγκοσμιοποιήσεως και της εκκοσμικεύσεως των Κοινωνιών και η οποία επίσης εφανέρωσε τον Συνοδικόν τρόπον ζωής και διοικήσεως της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, διά του οποίου διά μέσου των αιώνων διεφυλάχθη ακέραιος και αλώβητος η παραδοθείσα εις ημάς Ευαγγελική αποστολική αλήθεια.

Ωσαύτως ωμίλησεν ο Μακαριώτατος και περί της αναψυχής, αναπαύσεως, ελπίδος και ειρήνης, την οποίαν ευρίσκουν οι πιστοί εις τας Εκκλησίας αυτών και δη εις την Εκκλησίαν των Ιεροσολύμων, η οποία είναι ο τόπος της επιγείου φανερώσεως του ενανθρωπήσαντος, σταυρωθέντος και αναστάντος Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

Εις ταύτα απήντησαν οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίται, εκφράζοντες την συγκίνησιν αυτών επι τω ελέει του Θεού προς αυτούς, ίνα πραγματοποιήσωσιν και πάλιν επίσκεψιν εις τους Αγίους Τόπους, τους τόπους της επί γης παρουσίας του Χριστού.

Ιδιαιτέρως ο Μητροπολίτης Μεσογαίας κ. Νικόλαος ανέφερεν ότι η ποιμαντική αυτών θεωρία πραγματοποιείται εις το πλαίσιον του ιδρύματος της Μητροπόλεως αυτού «Γαλιλαία», εις το οποίον νοσηλεύονται καρκινοπαθείς βαρείας μορφής, το οποίον ωνομάσθη ούτως εκ του γεγονότος ότι ο Κύριος είπεν εις τους μαθητάς Αυτού, «ιδού προάγω υμάς εις την Γαλιλαίαν» και εκ του γεγονότος ότι αναφέρεται από τους Ευαγγελιστάς ότι ο Κύριος ήλθεν εις την Γαλιλαίαν, «ένθα εθεράπευσε τους κακώς έχοντας.

Ωσαύτως ο Μητροπολίτης Μεσογαίας ετόνισεν ότι η προσκύνησις αυτών αύτη πραγματοποιείται, προκειμένου να συμπαρασταθούν εις το έργον του Πατριαρχείου και της Αγιοταφιτικής Αδελφότητος, το οποίον ετόνισεν ο Μακαριώτατος ότι είναι έργον , διαφυλάξεως των Παναγίων Προσκυνημάτων λειτουργίας αυτών και διακονίας. Ηυχήθη εις τον Μακαριώτατον να στηρίξη αυτόν ο Θεός ροσωπικώς και την Αγιοταφιτικήν Αδελφότητα εις το δύσκολον τούτον έργον.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης κ. Ευγένιος είπεν ότι διά να φθάσωμεν εις την ουράνιον Ιερουσαλήμ έχομεν ανάγκην να πατήσωμεν εις την επίγειον Ιερουσαλήμ. Επίσης ηυχαρίστησε τον Μακαριώτατον διά την συμπαράστασιν του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων εις την σύγκλησιν της Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδοξίας την προσφάτως συγκληθείσαν εις Κρήτην και ανεφέρθη εις τους εξ υπαρχής υπάρχοντας δεσμούς Κρητών και της Εκκλησίας Ιεροσολύμων, καθ᾽ ότι το βιβλίον των Πράξεων των Αποστόλων αναφέρεται ότι κατά την ημέραν της Πεντηκοστής αναμέσον λαών, οι οποίοι προσέτρεξαν, ήσαν Κρήτες και Άραβες. Είναι εκείνοι, οι οποίοι μετέφεραν ως μάρτυρες εις την Κρήτην την αλήθειαν περί Ιησού Χριστού σταυρωθέντος και αναστάντος και την αλήθειαν της επιφοιτήσεως του Αγίου Πνεύματος και είναι εκείνοι εις τους οποίους και είναι εκείνοι εις τους οποίους ηργάσθη ο Απόστολος Τίτος, τον οποίον απέστειλεν εις την Κρήτην ο Απόστολος Παύλος, ίνα εγκαταστήση κατά πόλεις Πρεσβυτέρους. Η Εκκλησία της Κρήτης σεμνύνεται, επειδή αναφέρεται εις αυτήν η προς Τίτον επιστολή και επειδή ιδρύθη από τον Απόστολον Παύλον και σεμνύνεται και διά το γεγονός ότι διά μέσου των αιώνων προσέφερε Κρήτας Αγιοταφίτας, οι οποίοι εξήσκησαν σημαντικόν έργον εις την Αγιοταφιτικήν Αδελφότητα.

1407jer (1).JPG
1407jer (2).JPG
1407jer (3).JPG
1407jer (4).JPG
1407jer (5).JPG
1407jer (6).JPG
1407jer (7).JPG
1407jer (8).JPG
1407jer (9).JPG