Προσκύνημα του Πατριάρχη Μόσχας στη Γαλιλαία και τον Ιορδάνη

Loading...


Την Τρίτην, 13ην Νοεμβρίου 2012, η «Ειρηνική Επίσκεψις» του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Μόσχας κ.κ. Κυρίλλου επραγματοποιήθη εις την  περιοχήν της Γαλιλαίας.

Ούτως, εν πρώτοις την πρωΐαν, επεσκέφθη την Ιεράν Μονήν της  Μεταμορφώσεως του Κυρίου επί του Όρους Θαβώρ. Εις ταύτην ενθέρμως  υπεδέχθη τον Μακαριώτατον Πατριάρχην ο ηγούμενος οσιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Ιλαρίων δια θερμών λόγων του «ευ παρέστητε». Μετά τούτο ο  Μακαριώτατος Πατριάρχης Μόσχας κ.κ. Κύριλλος ανέγνωσε την Ευαγγελικήν περικοπήν της Μεταμορφώσεως του Κυρίου. Ακολούθως ο ηγούμενος εδέξιώθη τον Μακαριώτατον Πατριάρχην εις το ηγουμενείον.
Ο επόμενος σταθμός της προσκυνηματικής θεωρίας του Πατριάρχου ήτο η Ναζαρέτ. Εις την πόλιν ταύτην, πατρίδα του Κυρίου, εξ ης και «Ναζωραίος» εκλήθη, επεσκέφθη το ιερόν Προσκύνημα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.

Εις το Προσκύνημα τούτο υπεδέχθησαν τον Μακαριώτατον ο Ιερώτατος Μητροπολίτης Ναζαρέτ κ. Κυριακός μετά των ιερέων της Ναζαρέτ και των ομόρων αυτής πόλεων, ο Δήμαρχος της Ναζαρέτ Ελληνορθόδοξος κ. Ράμζι Τζαράϊσε, αι Προξενικαί Αρχαί της Ρωσίας εις το Ισραήλ και πολύς λαός εκ των Ορθοδόξων και μη Ορθοδόξων Χριστιανών της πόλεως. Εις τον ιερόν Ναόν του Ευαγγελισμού ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Μόσχας κ.κ. Κύριλλος ανέγνωσε την Ευαγγελικήν περικοπήν του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, ανέπεμψε δέησιν και προσεκύνησε εις το εντός του Ναού Προσκύνημα, εν ω η πηγή, παρά την οποίαν η Θεοτόκος ήκουσε τους θείους και σωτηρίους λόγους του Αρχαγγέλου
Γαβριήλ.

Την μεσημβρίαν ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Μόσχας κ.κ. Κύριλλος μετά της συνοδείας Αυτού και του Μακαριωτάτου Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου παρεκάθισεν εις τράπεζαν παρατεθείσαν εις την Ιεράν Μητρόπολιν υπό του Ιερωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακού και του Δημάρχου της πόλεως κ. Ράμζι Τζαράϊσε.

Το απόγευμα της ιδίας ημέρας ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Μόσχας κ.κ. Κύριλλος επεσκέφθη την Ιεράν Μονήν των Αγίων Αποστόλων του Πατριαρχείου εις Τιβεριάδα.

Εις ταύτην ενθέρμως υπεδέχθη τον Μακαριώτατον Πατριάρχην ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Οσιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Τιμόθεος.

Ευθύς αμέσως ο Μακαριώτατος Πατριάρχης κ.κ. Κύριλλος επεσκέφθη τον προσκείμενον τη Ιερά ταύτη Μονή του Πατριαρχείου προσφάτως εξ ερειπίων ανακαινισθέντα προσκυνηματικόν ξενώνα της Ρωσικής Εκκλησίας.

Ενταύθα υπεδέχθη Αυτόν ενθέρμως η Προϊσταμένη του ξενώνος τούτου μοναχή Σεραφείμα μετ’ άλλων μοναζουσών της Ρωσικής Πνευματικής Αποστολής (Missia), ελθουσών εξ Ιεροσολύμων.

Εντεύθεν αναχωρήσας ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Μόσχας κ.κ. Κύριλλος κατηυθύνθη προς την Ιεράν Γυναικείαν Ρωσικήν Μονήν της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής παρά την Δυτικήν πλευράν της Τιβεριάδος θαλάσσης, επί των ερειπίων της πόλεως Μαγδάλων, πατρίδος της Αγίας Μαρίας, της εξ αυτής επονομασθείσης «Μαγδαληνής». Ενταύθα υπεδέχθησαν Αυτόν ενθέρμως αι μονάζουσαι της Ιεράς Μονής.

Εκ της Μονής ταύτης ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Κύριλλος έχων συμπληρώσει την εις την περιοχήν της Γαλιλαίας του βορείου Ισραήλ προσκυνηματικήν Αυτού θεωρίαν κατηυθύνθη προς νότον. Μετά δίωρον αυτοκινητικήν διαδρομήν
έφθασε εις την γέφυραν Allenby προ των εκβολών του Ιορδάνου ποταμού.

Διαβάς την γέφυραν ταύτην και ελθών εις την Ανατολικήν όχθην του Ιορδάνου της επικρατείας της Ιορδανίας, εγένετο δεκτός υπό της Α.Θ.Μ. του Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, ελθόντος πρωτύτερον εκ Ναζαρέτ, των εκπροσώπων της Ιορδανικής Κυβερνήσεως, των Ρωσικών Διπλωματικών Αρχών, του Ιερωτάτου Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Βενεδίκτου και Ρώσων προσκυνητών, Ρωσίδων μοναζουσών και Αραβοφώνων Χριστιανών, μελών του Ορθοδόξου ημίν ποιμνίου εις Ιορδανίαν.

Μετά τούτο οι δύο Προκαθήμενοι, αι συνοδείαι Αυτών και άλλοι προσκεκλημένοι παρεκάθισαν εις δείπνον παρατεθέν υπό του Τμήματος Γενικών Θεμάτων της Προεδρείας της Ρωσίας (Russian President’s General Affairs Department) εις την τράπεζαν του προσφάτως ανεγερθέντος «Οικου του Προσκυνητού» υπό της Ρωσικής Εκκλησίας εις την εν τω τόπω του Βαπτίσματος Δυτικήν Όχθην του Ιορδάνου ποταμού.