Προαγωγές και Διορισμοί στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Loading...


Η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων συνελθούσα την Δευτέραν, 19ην Φεβρουαρίου/4ην Μαρτίου 2013, υπό την Προεδρείαν της Α.Θ.Μ. του Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, προήγαγεν εις Αρχιερείς μέλη της Αγιοταφιτικής Αδελφότητος, τη προτάσει του Μακαριωτάτου και ομοφώνω αποφάσει της Αγίας και Ιεράς Συνόδου.

Ο Γραμματεύς της Αγίας και Ιεράς Συνόδου Αρχιμανδρίτης π. Δημήτριος εξελέγη Αρχιεπίσκοπος Λύδδης, ο εν Κατάρ Πατριαρχικός Επίτροπος Αρχιμανδρίτης π. Μακάριος εξελέγη Αρχιεπίσκοπος Κατάρ, ο Παρασκευοφύλαξ του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως Αρχιμανδρίτης π. Ισίδωρος προήχθη εις Γέροντα Σκευοφύλακα και εξελέγη Αρχιεπίσκοπος Ιεραπόλεως, ο ηγούμενος της Κοινότητος της πόλεως Μπιρζέτ Αρχιμανδρίτης π. Φιλούμενος εξελέγη Αρχιεπίσκοπος Πέλλης και διωρίσθη Πατριαρχικός Επίτροπος εις βόρειον Ιορδανίαν και ο εν Κωνσταντινουπόλει Πατριαρχικός Επίτροπος Αρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος εξελέγη Αρχιεπίσκοπος Ανθηδώνος.

Αι χειροτονίαι των εκλεγέντων Σεβασμιωτάτων Αρχιεπισκόπων θα λάβουν χώραν εις το Καθολικόν του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως, αφού προηγηθούν τα Μηνύματα εις τον μοναστηριακόν Ναόν των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης την προτεραίαν κατά την κάτωθι τάξιν:

Το Σάββατον των Ψυχών, 24ην Φεβρουαρίου / 9ην Μαρτίου 2013, η χειροτονία του εψηφισμένου Αρχιεπισκόπου Λύδδης κ. Δημητρίου.

Την Κυριακήν της Απόκρεω, 27ην Φεβρουαρίου /10ην Μαρτίου 2013, η χειροτονία του εψηφισμένου Αρχιεπισκόπου Κατάρ κ. Μακαρίου.

Το Σάββατον της εβδομάδος της Τυροφάγου, 3ην /16ην Μαρτίου 2013, η χειροτονία του εκλεγέντος Αρχιεπισκόπου Ιεραπόλεως κ. Ισιδώρου

Την Κυριακήν της Τυρινής, 4ην /17ην Μαρτίου 2013, η χειροτονία του εψηφισμένου Αρχιεπισκόπου Πέλλης κ. Φιλουμένου.

Εις ημερομηνίαν ανακοινωθησομένην προσεχώς θα λάβη χώραν η χειροτονία του εψηφισμένου Αρχιεπισκόπου Ανθηδώνος κ. Νεκταρίου εν Κωνσταντινουπόλει.

Η Αγία και Ιερά Σύνοδος απεφάσισεν ωσαύτως την χειροτονίαν του εν τη Ιερά Μονή Αββά Γερασίμου του Ιορδανίτου, ιεροδιακόνου π. Κυριακού εις Πρεσβύτερον και του εν τη Ιερά Μονή του Χοτζεβά ιεροδιακόνου π. Χρυσογόνου ωσαύτως εις Πρεσβύτερον, την μετάθεσιν του ηγουμένου της Κανά της Γαλιλαίας Αρχιμανδρίτου π. Δοσιθέου εις το εν Ιερουσαλήμ ηγουμενείον της Ιεράς Μονής Αγίου Χαραλάμπους και την μετάθεσιν του ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Χαραλάμπους Αρχιμανδρίτου π. Καλλίστου εις το εν Κανά ηγουμενείον, και την εις μοναχόν χειροθεσίαν και εν συνεχεία την εις διάκονον χειροτονίαν του εκ Κύπρου δοκίμου Ευρυβιάδου.