Παρασημοφόρηση του Προέδρου Μαχμούντ Αμπάς

Loading...


Το εσπέρας της παραμονής των Χριστουγέννων, 24ης Δεκεμβρίου 2012/ 6ης Ιανουαρίου 2013, έλαβε χώραν κατά την κρατούσαν τα τελευταία έτη συνήθειαν δεξίωσις εις το ανακαινισθέν ηγουμενείον, παρατεθείσα υπό του ηγουμένου και Πατριαρχικού Επιτρόπου Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Ιορδάνου κ. Θεοφυλάκτου προς τιμήν του  Προέδρου του Παλαιστινιακού Κράτους κ. Μαχμούντ Αμπάς Αμπού Μάζεν, συνεργατών αυτού και ανωτάτων κρατικών λειτουργών της Παλαιστινιακής Αυτονομίας και προεστών και απλών μελών του Ορθοδόξου ημών ποιμνίου.

Εν αρχή της δεξιώσεως ταύτης η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος προσεφώνησε τον Πρόεδρον Αμπού Μάζεν δια της κάτωθι προσφωνήσεως αυτού αραβιστί, ίδε ηλεκτρονικόν σύνδεσμον: http://www.jp-newsgate.net/ar/2013/01/06/1830/ και απένειμε αυτώ την ανωτάτην τιμητικήν διάκρισιν του Πατριαρχείου, ήτοι τον Μεγαλόσταυρον  του Παναγίου Τάφου  και το περιδέραιον της ειρήνης εις επιβράβευσιν των αγώνων αυτού δια την ειρήνην, την ευημερίαν, την ελευθερίαν και την ανεξαρτησίαν του Παλαιστινιακού λαού και την συμπαράστασιν αυτού προς το Πατριαρχείον, την Μητέρα των Εκκλησιών και τους Χριστιανούς εις το πλαίσιον του Παλαιστινιακού Κράτους.

Αποδεχόμενος την τιμήν ταύτην ο Πρόεδρος του προσφάτως αναγνωρισθέντος Παλαιστινιακού Κράτους υπό της Διεθνούς Κοινότητος ηυχαρίστησε τον Μακαριώτατον και είπεν ότι θα φέρη πάντοτε τούτον ως ένδειξιν τιμής προς εαυτόν και το Παλαιστινιακόν Κράτος, η πρόσφατος γέννησις του οποίου συνέπεσε με την εορτήν των Χριστουγέννων, εορτήν της Γεννήσεως του Χριστού, αποστόλου της ειρήνης, της αδελφοσύνης και της ανθρωπιάς και ότι δια τας αξίας ταύτας θα συνεχίζη να αγωνίζηται καθώς και θα αγωνίζηται δια την πλήρη ανεξαρτησίαν του Παλαιστινιακού Κράτους και την εν αυτώ ειρηνικήν συνύπαρξιν Μουσουλμάνων και Χριστιανών.

Δια τούτων έληξεν η τελετή της εορτής της Παραμονής των Χριστουγέννων και οι μοναχοί απεσύρθησαν εις τα κελλία αυτών, οι δε λαϊκοί εις τους οίκους αυτών προς ανάπαυσιν εν όψει της νυκτερινής εορτής των Χριστουγέννων.