Ομάδα Αραβοφώνων Ορθοδόξων από το Κάρακ της Ιορδανίας στο Πατρ. Ιεροσολύμων (Video)

Loading...


Την Δευτέραν, 17ην /30ην Ιουλίου 2012, πεντηκονταμελής ομάς Ελληνορθοδόξων Αραβοφώνων εκ της κώμης Κάρακ της νοτίου Ιορδανίας υπό τον ιερέα αυτών οικονόμον π. Ιωάννην επεσκέφθησαν το Πατριαρχείον.

Την εν λόγω εκ Κάρακ προσκυνηματικήν ομάδα εις τους Αγίους Τόπους εδέχθη ενθέρμως η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος.

Ούτοι δια στόματος του ιερέως αυτών εξέφρασαν την χαράν αυτών δια την πρώτην επίσκεψιν αυτών εις την Αγίαν Γην, τον Πανάγιον Τάφον… τα λοιπά Πανάγια Προσκυνήματα και το Πατριαρχείον και την εκτίμησιν αυτών και ευχαριστίας δια την ηθικήν και υλικήν προς αυτούς συμπαράστασιν και υποστήριξιν του Πατριαρχείου. «Δείγμα της τοιαύτης υποστηρίξεως», είπον, «ήτο και η πρόσφατος υπό του Πατριαρχείου αποστολή μέσω του ηγουμένου Πρωτοσυγκέλλου π. Λεοντίου του ποσού των εννέα χιλιάδων δηναρίων (9.000) Ιορδανίας δια την ανακαίνισιν της αιθούσης και άλλων χώρων πέριξ του Ορθοδόξου ιερού ναού της κώμης.

Ο Μακαριώτατος ενημέρωσε τα μέλη της εν λόγω ομάδος δια το προσκυνηματικόν και ποιμαντικόν έργον του Πατριαρχείου Εις το ποιμαντικόν έργον του Πατριαρχείου εν πρώτοις εντάσσονται, είπεν αυτοίς ο Μακαριώτατος, τα μέλη της Κοινότητος αυτών της κώμης του Κάρακ.

Επί τη επισκέψει ταύτη ο Μακαριώτατος απένειμεν εις τον π. Ιωάννην επιστήθιον σταυρόν φιλντισένιον και εις εν έκαστον μέλος της ομάδος απένειμε την Ιστορίαν του Ναού της Αναστάσεως αραβιστί του καθηγητού κ. Βαρβούνη και Ιεροσολυμιτικάς ευλογίας.

{youtube}8FveF5uQvEE{/youtube}