Ολοκλήρωση της ανακαίνισης του Παρεκκλησίου της Αγ. Θέκλης στο Πατρ. Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ)

Loading...


Ολοκληρώθηκαν οι στο  στο . Αναλυτικά:

Την πρωίαν της 23ης Σεπτεμβρίου/ 6ης Οκτωβρίου 2016, ευθύς μετά την θ. Λειτουργίαν εις τον μοναστηριακόν Ναόν των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, ο Μακαριώτατος Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος υπό των Αγιοταφιτών Πατέρων, ανέγνωσε εις το παρακείμενον παρεκκλήσιον της αγίας Μεγαλομάρτυρος ισαποστόλου Θέκλης την ευχήν εκ του Ευχολογίου επι τη διασαλευθείση Αγία Τραπέζη, λόγω των γενομένων εργασιών επισκευής ανακαινίσεως και δαπάναις του Τυπικάρη Αρχιμανδρίτου π. Αλεξίου, ίνα μετά την ανάγνωσιν της ευχής ταύτης άρξηται από της εσπέρας ο Εσπερινός και από της αύριον η θεία Λειτουργία επί τη μνήμη της Αγίας Θέκλης, την 23ην του μηνός Σεπτεμβρίου.

Επί τω γεγονότι τούτω εις το Επιτροπικόν ο Μακαριώτατος προσεφώνησε διά της κάτωθι προσφωνήσεως Αυτού ελληνιστί:
«Ψάλατε δη τω ονόματι αυτού, δότε δόξαν εν αινέσει αυτού, (Ψαλμ. 65,2)… «Ότι άγιος ο Ναός σου θαυμαστός εν δικαιοσύνη Κύριε», (Ψαλμ. 64,5-6), αναφωνεί ο ψαλμωδός.

Άγιοι Αδελφοί και σεβαστοί Πατέρες,
 Χάριτι Θεού και ταίς πρεσβείαις της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Ισαποστόλου Θέκλης, ης την μνήμην εορτάζομεν, ωλοκληρώθησαν αι ανακαινιστικαί εργασίαι του Ιερού Ναού του μαρτυρούντος την επώνυμον αυτής σεβασμίαν και αρχαιοπρεπή Μονήν, την αποτελούσαν τμήμα αναπόσπαστον της Ιεράς και Πατριαρχικής Μονής των αγίων ενδόξων Θεοστέπτων μεγάλων και Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης των και ιδρυτών του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως του Θεού και Σωτήρος ημών Χριστού.

Λέγομεν δε τούτο, διότι τα Πανάγια Προσκυνήματα ως και αι Ιεραί Μοναί και Ναοί, οι κοσμούντες τους Αγίους Τόπους γενικώτερον και την Αγίαν Πόλιν Ιερουσαλήμ ειδικώτερον, διεφυλάχθησαν και διετηρήθησαν ως τόποι λατρείας, αγιασμού και ευλογίας χάρις εις την ανύστακτον και θυσιαστικήν μέριμναν των Αγιοταφιτών Πατέρων.
Η ανακαίνισις και ο καλλωπισμός του Ιερού Ναού της Αγίας Θέκλης αποτελεί κατ’ ουσίαν συνέχειαν του προ καιρού ανακαινισθέντος Ιερού Ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, τη πρωτοβουλία και ενεργεία και δαπάναις του ρέκτου Αγιοταφίτου αδελφού ημών Οσιωτάτου Αρχιμανδρίτου Αλεξίου Τυπικάρη και Ιεροψάλτου εν τω ειρημένω Ναώ των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, προς ον Πατέρα Αλέξιον είπωμεν μετά του θείου Παύλου «το αγαθόν ποίει και έξεις έπαινον», (Ρωμ. 13,3) και «ο έπαινος ούτος ουκ εξ ανθρώπων αλλ’ εκ του Θεού», (Ρωμ. 2,29).

Επί δε τούτοις ευχαριστίαν αναπέμπομεν τω αγίω Τριαδικώ Θεώ ευχόμενοι, όπως η χάρις του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου του Σωτήρος ημών Χριστού και αι πρεσβείαι της Υπερευλογημένης Δεσποίνης Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας συν ταίς ικεσίαις της Αγίας Πρωτομάρτυρος και Ισαποστόλου Θέκλης ενισχύουν πάντα τα τίμια μέλη της Γεραράς Αγιοταφιτικής ημών Αδελφότητος, ιδία δε τον Πατέρα Αλέξιον, ίνα διά λόγου τε και έργου αγαθού δοξάζηται και αγιάζηται μεγαλωσύνως το όνομα του Θεού και Πατρός ημών. Αμήν.