Ολοκλήρωσε το ταξίδι στη Ρόδο ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων

Loading...


ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΣΤΟ

Στα Ιεροσόλυμα βρίσκεται ο που ολοκλήρωσε το προσκυνηματικό του ταξίδι στη .

Το ανακοινωθέν του Πατριαρχείου αναφέρει:

Την Πέμπτην, 15ην /28ην Ιουλίου 2016, ο Μακαριώτατος Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, επεσκέφθη την Ακρόπολιν της Λίνδου. Ο Μακαριώτατος ανήλθεν έως της κορυφής, εξεναγήθη και είδεν και τον αρχαίον Ναόν της αρχαίας κλασσικής περιόδου και τον Βυζαντινόν Ναόν, συντηρουμένους κατά το δυνατόν εκ των ερειπίων, καθώς είδεν και το όλον φρούριον, περιτειχισμένον με τείχος της Ενετικής περιόδου και την γαληνιαίαν, θαυμασίαν θέαν προς νότον και τον μικρόν όρμον-λιμένα, ένθα ηγκυροβόλησεν ο Απόστολος των Εθνών Παύλος.

Πολυάριθμοι και ενίοτε συνωστιζόμενοι ήσαν οι ανερχόμενοι και κατερχόμενοι περιηγηταί, πεζή και άλλοι επιβαίνοντες όνων. Κατελθών ο Μακαριώτατος εις τον κάτωθι της Ακροπόλεως συνοικισμόν, περιέβλεψε μετά προσοχής και ενδιαφέροντος και συμμετοχής τα εργόχειρα, από τα οποία προσπορίζονται τα προς το ζην οι κάτοικοι του συνοικισμού. Εις τον συνοικισμόν τούτον ο Μακαριώτατος, συνοδευόμενος υπό του Μητροπολίτου Ρόδου κ. Κυρίλλου, επεσκέφθη το μικρόν υπόγειον παρεκκλήσιον του Αγίου Γεωργίου του Χωστού και τον περικαλλή Ναόν της Κοιμήσεως της Θεοτόκου του 17ου αιώνος, πλήρως Αγιογραφημένον έως και της τελευταίας γωνίας των τοίχων αυτού και διαθέτοντα πλούσιον μουσείον εκκλησιαστικών αντικειμένων.

Την μεσημβρίαν της ως άνω ημέρας, ο Μακαριώτατος παρεκάθισεν εις δείπνον παρατεθέν προς τιμήν Αυτού υπό των ιδιοκτητών του ξενοδοχείου Aqua Grand, ιδιοκτησίας της οικογενείας Αριστείδου και Μαίρης Καμπουροπούλου.

Το εσπέρας της ημέρας ταύτης ο Μακαριώτατος ανεχώρησεν εκ του αεροδρομίου Ρόδου, συνοδευόμενος υπό του Μητροπολίτου Ρόδου κ. Κυρίλλου διά το αεροδρόμιον Αθηνών. Εντεύθεν ανεχώρησεν διά των αερογραμμών της Aegean Airlines και έφθασεν ασφαλώς εις το αεροδρόμιον του Τελ Αβίβ και εκείθεν εις Ιεροσόλυμα, δοξάζων και ευχαριστών τον Θεόν διά την επίσκεψιν ταύτην εις Ρόδον, η οποία θα συντελέση τα μέγιστα εις την προώθησιν και επιτυχίαν του αναληφθέντος έργου της αποκαταστάσεως του Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου.