Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων προσφωνεί το συμβούλιο της Ευαγγελικής Εκκλησίας στη Γερμανία

Loading...


Την Κυριακήν, 2αν /15ην Δεκεμβρίου 2013, έλαβε χώραν εορταστική εκδήλωσις εις την Εκκλησίαν του Σωτήρος (Redeemer’s Church) της Λουθηρανικής Εκκλησίας εις την Αγίαν Γην, την κειμένην πλησίον του Ναού της Αναστάσεως επί τη ευκαιρία της επισκέψεως εις την Αγίαν Γην του Συμβουλίου της Ευαγγελικής Εκκλησίας εις την Γερμανίαν.

Τούς προσκεκλημένους αντιπροσώπους των χριστιανικών εκκλησιών εις την εκδήλωσιν ταύτην προσεφώνησεν ο Προιστάμενος της Γερμανοφώνου Λουθηρανικής Κοινότητος εις την Αγίαν Γην Rev. Wolfgang Schmidt, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Ε’Υαγγελικής Εκκλησίας της Γερμανίας / Council of the Evangelical Church in Germany Dr. h.c. Nikolaus Schneider και ο Επίσκοπος της Αραβοφώνου Λουθηρανικής Κοινότητος εις Ιεροσόλυμα κ. Μουνίμπ Γιουνάν.

Οι ως άνω ομιλήσαντες ετόνισαν εις την προσφώνησιν αυτών το λεγόμενον υπό του Αποστόλου Παύλου εις την προς Γαλάτας επιστολήν αυτού ότι «πάντες εσμέν τέκνα Θεού σεσωσμένοι διά της πίστεως», το επιτελούμενον έργον υπό του ιδρυθέντος, προ πεντηκονταετίας και πλέον Συλλόγου «Νες Αμίμ- Θαύμα Εθνών», μετά το Εβραικόν ολοκαύτωμα, ίνα προωθηθή η ειρηνική συνύπαρξις εις την Αγίαν Γην Ιουδαίων, Χριστιανών και Μουσουλμάνων, και την ανάγκην υποστηρίξεως των Χριστιανών της Μέσης Ανατολής, ιδία της Αγίας Γης, ως μιάς ζώσης μαρτυρίας του αρξαμένου εν αυτή κηρύγματος της ελεύσεως της βασιλείας των ουρανών εις την γην υπό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.