Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος απονέμει τους Τίτλους στη Σχολή της Ρέμλης (φωτο)

Loading...


Το εσπέρας του Σαββάτου, 23ης Ιουνίου/5ης Ιουλίου 2013, έλαβε χώραν εις την πόλιν της Ρέμλης η τελετή απονομής των τίτλων των αποφοίτων της εν αυτή Σχολής της Ελληνορθοδόξου (Rum Orthodox) Κοινότητος.

Την Σχολήν αυτήν ίδρυσε προ εικοσιπενταετίας η Ελληνορθόδοξος Κοινότητoς της Ρέμλης επί των ημερών του μακαριστού Πατριάρχου Ιεροσολύμων Διοδώρου, με την ηθικήν και οικονομιήν συμπαράστασιν του Πατριαρχείου.

 

Συν τω χρόνω η Σχολή εξελίχθη και ανεπτύχθη εις Νηπιαγωγείον, Δημοτικόν, Γυμνάσιον και Λύκειον με 714 μαθητάς σήμερον και 60 καθηγητάς, ως μία των καλλιτέρων της πόλεως με λίαν καλάς επιδόσεις των μαθητών αυτής και επιτυχίας εις τας εισαγωγικάς δια το Πανεπιστήμιον εξετάσεις.

Εις την διοργανωθείσαν τελετήν ο Μακαριώτατος Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος υπό του Ιερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου, του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, του ηγουμένου εις την Ιεράν Μονήν Μυροφόρων Ρέμλης Αγιοταφίτου Αρχιμανδρίτου π. Νήφωνος, απένειμε τους τίτλους εις 61 αποφοίτους.

Εις την τελετήν ταύτην παρέστη και ο Δήμαρχος της Ρέμλης κ. Ιωήλ Λεβή και ο Πρόεδρος της Κοινότητος και εκ των ιδρυτών του σχολείου κ. Μισιέλ Κσουρ.

1
1
1