Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων επισκέφθηκε πρόσφυγες από τη Συρία (φωτο)

Loading...


Την Δευτέραν, 18ην Ιουνίου, αρχήν της νηστείας των αγίων Αποστόλων, /1ην Ιουλίου 2013, ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος εξήλθε των Ιεροσολύμων, συνοδευόμενος υπό του Πατριαρχικού Επιτρόπου Ιερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου, του Γέροντος Αρχιγραμματέως Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου και του εν Φχες καθηγουμένου Αρχιμανδρίτου π. Ιερωνύμου.

Διελθών την γέφυραν  Άλενμπυ του Ιορδάνου ποταμού, ευρισκομένην προ των εκβολών αυτού εις Νεκράν θάλασσαν, ο Μακαριώτατος, κατηυθύνθη προς την νότιον Ιορδανίαν προς την περιοχήν της πόλεως Κάρακ.

Εις την πόλιν Άντερ, όμορον της πόλεως Κάρακ και συγκεκριμένως εις τον προσφυγικόν καταυλισμόν αυτής ο Μακαριώτατος διένειμεν εις παιδία και νέους εκτοπισθέντας εκ Συρίας αλλά και εις ενδεείς εξ Ιορδανίας, ανθρωπιστικήν βοήθειαν, προσφοράν της Μ.Κ.Ο. “Refugee Aid”, συλλεγείσαν υπό του εν Αμμάν Γραφείου του Πατριαρχείου, του οποίου προίσταται η κ. Ουαφά Κσούς, εις είδη υγιεινής, τροφίμων, ρουχισμού, εις παιγνίδια και γραφικήν ύλην.

Εις την ανθρωπιστικήν αυτήν εκδήλωσιν παρέστη η εις την Ιορδανίαν Πρέσβυς της Ελλάδος κ. Λουίζα Μαρινάκη, η κ. Ουαφά Κσούς, ο Προιστάμενος της ενορίας εν Κάρακ αιδεσιμώτατος π. Ιωάννης, ο π. Αντώνιος, εφημέριος της κώμης ταύτης Άντερ, ο ιερεύς της κώμης Χμούντ π. Κωνσταντίνος, ο Νομάρχης της περιοχής του Κάρακ κ.  Αχμέδ-Ιλ-Ασάφ, ο οποίος εχαιρέτισε την άφιξιν του Μακαριωτάτου εις την περιοχήν του Κάρακ και ηυχαρίστησε διά την διανομήν των δώρων.

Εκ της κώμης του Άντερ ο Μακαριώτατος μετέβη εις την πόλιν του Κάρακ, ένθα επεσκέφθη τον Ιερόν Ναόν  του Πατριαρχείου επ’ ονόματι του Αγίου Γεωργίου, διατηρούντα αξιόλογα στοιχεία  παλαιότητος, ως παμμέγεθες μονόλιθον βαπτιστήριον, επιγραφήν μετ’ ονόματος του Μητροπολίτου Πέτρας Μελετίου, Μητροπολίτου του Αγίου Φωτός, προφανώς επειδή μετέδιδε το Άγιον Φως τότε περί τα 1853 αντί του Πατριάρχου, ασθενούντος. Ο ιερός Ναός ούτος θα ανακαινισθή προσεχώς συμφώνως τη παλαιότητι αυτού.

Εκ του Ναού ήλθεν ο Μακαριώτατος εις την παρακειμένην αυτώ αίθουσαν εκδηλώσεων, ένθα διένειμε εις τα νέα παιδία του Κατηχητικού Σχολείου της ενορίας του Κάρακ δώρα. Ταύτα έψαλαν προς ευχαρίστησιν πάντων τροπάρια και θρησκευτικά άσματα.

Εν συνεχεία ο Μακαριώτατος επεσκέφθη επ’ ολίγον την γνωστοτάτην κ. Μαισού διδασκάλισσαν των εν Κάρακ Αγιοταφιτών ηγουμένων εις την Αραβικήν και ηυλόγησεν τον οίκον αυτής.

Την μεσημβρίαν ο Μακαριώτατος, η συνοδεία Αυτού και η εν Ιορδανία Πρέσβειρα κ. Λουίζα Μαρινάκη παρεκάθισαν εις γεύμα παρατεθέν προς τιμήν αυτών υπό του βουλευτού κ. Φάρες Κσούς εις την οικίαν αυτού.

Μετά τούτο ο Μακαριώτατος συνελυπήθη την οικογένειαν Σιαουάρεμπ επί τω θανάτω του μακαριστού πατρός αυτής Άκραμ – Αμπού -Μούρσιν.

Εκ του Κάρακ ελθών εις Αμμάν της Ιορδανίας ο Μακαριώτατος επεσκέφθη την οικογένειαν του γερουσιαστού και ιατρού κ. Ζιγιάντ Σαράιχα και συνελυπήθη αυτώ επί τω θανάτω της μητρός αυτού Ευφροσύνης.

Εν συνεχεία ο Μακαριώτατος μετέβη και συνελυπήθη την οικογένειαν Χμούντ, μέλος της οποίας, ανώτατος υπάλληλος της Μ.Κ.Ο. UNRWA, η οποία διαχειρίζεται την  ανθρωπιστικήν βοήθειαν του προσφυγικού καταυλισμού  Ζάαταρ, εύρε τον θάνατον εις αυτοκινητιστικόν δυστύχημα.

Μετά τούτο ο Μακαριώτατος ήλθεν εις την εν Αμμάν Μητρόπολιν, ένθα υπεδέχθη αυτόν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φιλαδελφείας κ. Βενέδικτος.

Εκ της Μητροπόλεως ο Μακαριώτατος ανεχώρησε διά την Ιερουσαλήμ.

alt
alt
alt
alt
alt
alt