Ο νέος πρέσβης της Βουλγαρίας στο Ισραήλ στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων (φωτο)

Loading...


Την Παρασκευήν, 1ην /14ην Ιουνίου 2013, ο νέος Πρέσβυς της Βουλγαρίας εις το Ισραήλ κ. Dimitar Mihailov μετά του αναπληρωτού πρέσβεως επεσκέφθη την Α.Θ.Μ. τον Πατέρα ημών και Πατριάρχην Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον, ίνα επί τη ενάρξει της πρεσβευτικής θητείας αυτού, υποβάλη τα διαπιστευτήρια αυτού.

Ο Μακαριώτατος εκαλωσώρισε τον νέον Βούλγαρον  Πρέσβυν και συνεζήτησε μετ’ αυτού θέματα χωρών της Μέσης Ανατολής, ως υπηρετήσας πριν εις χώρας αυτής, θέματα φλέγοντα αυτής, ως της διατηρήσεως του καθεστώτος των Ιεροσολύμων, της καταστάσεως εν Συρία,της απαγωγής των δύο Αρχιερέων αυτής και της καταστάσεως των Χριστιανών εις την Μέσην Ανατολήν.
Ο Βούλγαρος Πρέσβυς διεβίβασε εις τον Μακαριώτατον τους αδελφικούς ασπασμούς του νέου Πατριάρχου Βουλγαρίας κ.κ. Νεοφύτου, εις την εκλογήν και ενθρόνισιν του οποίου το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων είχεν αποστείλει ως αντιπρόσωπον τον Ιερώτατον Μητροπολίτην Βόστρων κ. Τιμόθεον μετά συνοδείας του οσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου π. Ιερωνύμου.

Ο κ. Mihailov ηυχαρίστησε τον Μακαριώτατον διά την συμμετοχήν της Εκκλησίας της Βουλγαρίας εις την τελετήν του Αγίου Φωτός του παρελθόντος Μεγάλου Σαββάτου και  διά την στάσιν του Πατριάρχου Ιεροσολύμων υπέρ της Βουλγαρικής Εκκλησίας, ότε αύτη ήτο εμπερίστατος.

Ανταπαντών, ο Μακαριώτατος ενημέρωσε τον κ. Πρέσβυν περί του θρησκευτικού και πολιτιστικού έργου του Πατριαρχείου απ’ αρχής, από των ημερών της Βυζαντινής αυτοκρατορίας έως της σήμερον.

Επί τούτοις ο Μακαριώτατος και ο κ. Πρέσβυς αντήλλαξαν αμοιβαίως τα δώρα αυτών.

alt
alt
alt
alt