Ο νέος Πρέσβης της Ελλάδας στο Ισραήλ στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων

Loading...


Αλλαγή σκυτάλης στην στο με τον Κωνσταντίνο Μπίκα να αναλαμβάνει τη θέση.

Ο νέος Πρέσβης είχε την πρώτη του συνάντηση με τον .

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Την Τρίτην, 10ην / 23ην Αυγούστου 2016, ο νέος Πρέσβυς της Ελλάδος εις το Ισραήλ κ. Κωνσταντίνος Μπίκας επεσκέφθη το Πατριαρχείον επί τη αναλήψει των νέων καθηκόντων αυτού.

Τον κ. Πρέσβυν υπεδέχθη η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Αγιοταφιτών.

Εις το πλαίσιον της πρώτης ταύτης επισκέψεως ο κ. Μπίκας εξέφρασε την χαράν αυτού εις τον Μακαριώτατον διά το ότι κάμνει αρχήν των εργασιών αυτού από του Πατριαρχείου, το οποίον εκτιμά και σέβεται ως αρχαιότατον Χριστιανικόν θεσμόν εις την Αγίαν Γην με αξιόλογον θρησκευτικόν, πολιτιστικόν και ειρηνευτικόν έργον.

Ανταπαντών ο Μακαριώτατος, ενημέρωσε τον κ. Πρέσβυν επί της παρούσης επικρατούσης πολιτικής καταστάσεως εις την Ιερουσαλήμ και την Αγίαν Γην με αδιαφανή εισέτι την πολιτικήν λύσιν και επί του έργου του Πατριαρχείου, αγωνιζομένου διά των εκκλησιαστικών αυτού όπλων, να καταπραύνη τα πνεύματα και να δημιουργήση κλίμα πολιτικού διαλόγου, με στόχον μίαν βιώσιμον λύσιν, ικανοποιούσαν, ει δυνατόν, τα δικαιώματα και τας αξιώσεις αμφοτέρων των πολιτικών πλευρών.

Εν τέλει ο κ. Πρέσβυς ηυχαρίστησε τον Μακαριώτατον διά την επίσκεψιν και την ενημέρωσιν ταύτην και εξέφρασε ζωηράν την διάθεσιν συνεργασίας μετά του Πατριαρχείου, ο δε Μακαριώτατος ηυχήθη αυτώ ευδόκιμον και καρποφόρον Πρεσβειακήν θητείαν μετά της συνεργασίας του Πατριαρχείου επ᾽ αγαθώ της Εκκλησίας και του Έθνους ημών.