Ο νέος Πατριαρχικός Επίτροπος ευχαριστεί τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων για το διορισμό του

Loading...


Εις την  Αγίαν και Ιεράν Σύνοδον της Πέμπτης, 21ης  Σεπτεμβρίου 2012, η  Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος διώρισεν ως  νέον Πατριαρχικόν Επίτροπον εις αντικατάστασιν του  εκλιπόντος  Πατριαρχικού Επιτρόπου Μητροπολίτου Καισαρείας κυρού Βασιλείου τον  Μητροπολίτην Καπιτωλιάδος κ. Ησύχιον.

Ο Μακαριώτατος ηυχήθη εις τον διορισθέντα νέον Πατριαρχικόν Επίτροπον  δαψιλή την άνωθεν ενίσχυσιν εις την εκπλήρωσιν των καθηκόντων αυτού, ίνα  ούτως ελαφρύνεται το βάρος εργασίας του Πατριαρχικού Γραφείου και της
Αρχιγραμματείας.
Ο νεοδιορισθείς Πατριαρχικός Επίτροπος  Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ.  Ησύχιος ηυχαρίστησε τον Μακαριώτατον δια την εμπιστοσύνην προς το  πρόσωπον αυτού και υπεσχέθη ότι πάση δυνάμει και επιμελεία θα  ανταποκριθή εις τα καθήκοντα αυτού προς όφελος του Ιερού ημών Κοινού.