Ο νέος Αρχιεπίσκοπος Καντερβουρίας επισκέφθηκε το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (φωτο & video)

Loading...


Το εσπέρας της Τετάρτης, 13ης /26ης Ιουνίου 2013, ο νέο ενθρονισθείς και εκλεγείς Αρχιεπίσκοπος Κανταρβουρίας υπό της Αγγλικανικής Εκκλησίας Σεβασμιώτατος  κ. Justin Welby, συνοδευόμενος υπό του εν Ιεροσολύμοις Αρχιεπισκόπου της Αγγλικανικής Εκκλησίας Σεβασμιωτάτου κ. Suheil Dawani και συνεργατών εκ της Εκκλησίας αυτού, επεσκέφθη το Πατριαρχείον.

Τον Αρχηγόν της Αγγλικανικής Εκκλησίας υπεδέχθη η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, Αγιοταφίται Πατέρες, παρόντων των αρχηγών των άλλων εν Ιεροσολύμοις Εκκλησιών, ήτοι του Λατίνου Πατριάρχου εις Ιεροσόλυμα, του Λουθηρανού Επισκόπου του Κόπτου Επισκόπου, του Συρίου Επισκόπου και ιερέως της Αιθιοπικής Εκκλησίας.

Τον Αρχιεπίσκοπον κ. Justin Welby προσεφώνησεν η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος διά της κάτωθι προσφωνήσεως Αυτού, ίδε ηλεκτρονικόν σύνδεσμον και απένειμεν αυτώ την ανωτέραν τιμητικήν διάκρισιν του Πατριαρχείου, ήτοι τον Μεγαλόσταυρον του τάγματος των Ιπποτών του Παναγίου Τάφου εις αναγνώρισιν των προσπαθειών αυτού διά συμφιλίωσιν, ειρήνην και ενότητα.

Μετά του παρασήμου ο Μακαριώτατος επέδωσεν αυτώ εγκόλπιον μετ’ εικόνος του Αγίου Ιουστίνου του φιλοσόφου και μάρτυρος, ούτινος το όνομα φέρει, το βιβλίον της Εκκλησιαστικής Ιστορίας Ιεροσολύμων του Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, δύο αργυρά κηροπήγια, χρυσούν σταυρόν τη συζύγω αυτού και εικόνα της Θεοτόκου εις τους συνεργάτας αυτού.

Συγκεκινημένος ο Αρχιεπίσκοπος Κανταρβουρίας κ. Welby ηυχαρίστησε τον Μακαριώτατον λέγων ότι, αν και Αγγλος είναι δύσκολον να εκφράση με λέξεις αγγλιστί ο,τι αισθάνεται εκ της προσγενομένης αυτώ τιμής παρά του Πατριάχου Ιεροσολύμων και των λοιπών αρχηγών  των Εκκλησιών.

«Αποτελεί δι’ εμέ», είπε, «όντως μεγίστη τιμήν το ότι  ευρίσκομαι εις την Αγίαν Γην την περίοδον της Πεντηκοστής.  Έρχομαι προς υμάς εν τω φόβω και τω τρόμω του σταυρωθέντος Χριστού, ως λέγει ο  Απόστολος Παύλος. Πρώτη προτεραιότης μου είναι η προσωπική και εκκλησιαστική ανανέωσις, δευτέρα η εδραίωσις της συνδιαλλαγής εις τας εκκλησίας και τρίτη το κήρυγμα του Ευαγγελίου, το πάσχειν χάριν του Ευαγγελίου, ως υμείς πάσχετε εν τη περιοχή ταύτη, ιδία εν Συρία. Προσεύχομαι υπέρ πάντων υμών, να υπομένητε καρτερώς και θαρραλέως. Γνωρίζομεν πόσον υποφέρει η Κοινότης υμών. Είναι όμως δυνατή η εκπλήρωσις της αποστολής υμών τη θεία Χάριτι. Υμείς εστε οι φύλακες και φρουροί των Παναγίων Προσκυνμάτων, προσεύχεσθε και υμείς εκ βαθέων υπέρ ημών».

Εν συνεχεία σύντομον προσφώνησιν απηύθυνε και ο Λατίνος Πατριάρχης εις Ιεροσόλυμα, ο Αγγλικανός Επίσκοπος, ο Λουθηρανός, ο Κόπτης και ο Αιθίοψ, υπογραμμίζοντες την ανάγκην κοινής μαρτυρίας των Χριστιανών εις την Μέσην Ανατολήν και  ζητούντες μίαν διεθνή συμπαράστασιν εις τας χώρας  αυτών, ώστε να απολαμβάνουν  ίσα πολιτικά δικαιώματα και εις το κράτος, εις το οποίον ζούν.

Ο δε πολιός ιατρός κ. Ιωάννης Τληλ, μέλος της Χριστιανικής Κοινότητος των Ιεροσολύμων, προσέφερε εις τον Αρχιεπίσκοπον το συγγραφικόν αυτού έργον, “I am Jerusalem”.

Μετά την κατ’ ιδίαν συζήτησιν εις το προσωπικόν γραφείον του Μακαριωτάτου, ο Αρχιεπίσκοπος Κανταρβουρίας ανεχώρησε διά την Εκκλησίαν αυτού.

{youtube}Iu97XT0LCQo{/youtube}

alt
alt
alt
alt