Ο Δήμαρχος Ιεροσολύμων στο Πατριαρχείο

Loading...


Την Πέμπτην, 21ην Δεκεμβρίου 2012/ 3ην Ιανουαρίου 2013, ο Δήμαρχος Ιεροσολύμων κ. Νιρ Μπαρκάτ και ομάς συνεργατών αυτού, εκ του προσωπικού της Δημαρχίας Ιεροσολύμων, επεσκέφθη το Πατριαρχείον επί ταίς εορταίς των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους 2013.
Τον κ. Δήμαρχον και την συνοδεύουσαν αυτόν ομάδα εδέχθη η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Αγιοταφιτών και προσεφώνησεν διά της κάτωθι προσφωνήσεως
Αυτού αγγλιστί, ίδε ηλεκτρονικόν σύνδεσμον: http://www.jp-newsgate.net/en/?p=2262 Ανταπαντών ο κ. Δήμαρχος, ηυχαρίστησε τον Μακαριώτατον διά την ηγεσίαν Αυτού, την προωθούσαν την συνύπαρξιν και την συνεργασίαν και διά την ανταπόκρισιν Αυτού να ομιλήση εις την Δημαρχίαν εξ ονόματος των Χριστιανών της Ιερουσαλήμ εις την εκδήλωσιν αυτής επί τω Νέω Έτει, την 31ην Ιανουαρίου 2013 και ηυχήθη νέον έτος συνεργασίας μετά καρπών καλών διά το Πατριαρχείον, το Ισραήλ και όλους τους κατοίκους αυτού και προσέφερεν εις τον Μακαριώτατον, ως δώρον, φιάλην οίνου, λέγων κατά τον ψαλμόν ότι «και οίνος ευφραίνει καρδίαν ανθρώπου». (Ψαλμ. 103).
Ο δε Μακαριώτατος προσέφερεν εις τον κ. Δήμαρχον τον νεωστί εκδοθέντα δεύτερον τόμον των κειμηλίων του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, έργον του καθηγητού του Πανεπιστημίου κ. Νικολάου Ολυμπίου.
1