Ο Αρχιεπίσκοπος Περεγιασλάβ & Χελνίτσκυ κ. Αλέξανδρος της Εκκλησίας της Ουκρανίας στο Πατρ. Ιεροσολύμων (Video)

Loading...


Την Δευτέραν, 17ην /30ην Ιουλίου 2012, ο Αρχιεπίσκοπος Περεγιασλάβ και Χελνίτσκυ κ. Αλέξανδρος της Εκκλησίας της Ουκρανίας, συνοδευόμενος υπό του Προϊσταμένου της Ρωσικής Πνευματικής Αποστολής [MISSIA] Αρχιμανδρίτου π. Ισιδώρου, επεσκέφθη το Πατριαρχείον.

Τον Σεβασμιώτατον Αρχιεπίσκοπον Αλέξανδρον εδέχθη η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Αγιοταφιτών.

Ο θεοφιλέστατον Επίσκοπος ηυχαρίστησε τον Μακαριώτατον δια την πρόσφατον αποστολήν εις την Εκκλησίαν της Ουκρανίας ως αντιπροσώπου του εν Βηθλεέμ Πατριαρχικού Επιτρόπου Αρχιεπισκόπου Ιορδάνου κ. Θεοφυλάκτου επί τη επετείω της προσελεύσεως αυτής εις τον Χριστιανισμόν επί του πρίγκιπος Αγίου Βλαδημήρου ως και επί τη εικοσαετία της εν Χαρκόβω Συνόδου.

Εν τη συναφεία ταύτη ο Μακαριώτατος επήνεσε τον γηραιόν και σοφόν Μητροπολίτην Ουκρανίας κ. Βλαδίμηρον δια τον τρόπον, με τον οποίον χειρίζεται τα εκκλησιαστικά ζητήματα εν Ουκρανία και υπεγράμμισε την σημασίαν του γεγονότος ότι ο Πατριάρχης Μόσχας κ.κ. Κύριλλος ως και αντιπρόσωποι των άλλων αδελφών Ορθοδόξων Εκκλησιών ήσαν παρόντες εις τους εν λόγω εν Ουκρανία εορτασμούς.

Ο Μακαριώτατος ετόνισεν ιδιαιτέρως το υπό του αποστόλου Παύλου λεγόμενον ότι «είτε πάσχει εν μέλος, συμπάσχει πάντα τα μέλη», (Α’ Κορ. 12,26), και ότι δια τούτο και ημείς ως Εκκλησία Ιεροσολύμων πάσχομεν δια το σχίσμα της Εκκλησίας εν Ουκρανία και δια τα διαδραματιζόμενα εν Συρία.

Ο Μακαριώτατος ηυχήθη έτη πολλά τω Μακαριωτάτω Μητροπολίτη Ουκρανίας κ.
Βλαδιμήρω και δύναμιν και ενέργειαν τω Αρχιεπισκόπω Αλεξάνδρω.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αλέξανδρος προσέφερεν ως δώρον παρά του Μητροπολίτου Βλαδιμήρου ασημένιον μικρόν ποτήριον και επιστολήν παρ’ αυτού, ο δε Μακαριώτατος επέδωσεν αυτώ εγκόλπιον, σταυρόν εκ μαργαριταρορρίζης, την Ιστορίαν της Εκκλησίας Ιεροσολύμων του αειμνήστου Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου και την νέαν έκδοσιν του περιοδικού «Νέα Σιών».

{youtube}-ZnBpEbjn_c{/youtube}tilegrafima.gr