O Αρχιεπίσκοπος Φινλανδίας στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ+ΒΙΝΤΕΟ)

Loading...


Την Τρίτην, 16ην /29ην Απριλίου 2014, αφίχθη εις Ιεροσόλυμα, συνωδά προδιαγεγραμμένη συνεννοήσει και αποφάσει διά την επίσημον αυτού επίσκεψιν εις το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Καρελίας και πάσης Φιλλανδίας κ.κ. Λέων μετά συνοδείας Αυτού εκ τριών κληρικών, μιάς μοναχής και ενός υποδιακόνου.

Ενωρίτατα, την πρωίαν της ως άνω ημέρας παρέλαβον τον Αρχιεπίσκοπον Φιλλανδίας εκ του αεροδρομίου BenGurion εις Τελ Αβίβ ο Ιερώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ησύχιος, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Ιορδάνου κ. Θεοφύλακτος και ο Διευθυντής του Τμήματος Χριστιανικών Υποθέσεων του Υπουργείου Θρησκευμάτων του Ισραήλ κ. Σεζάρ Μαρζήε.

Την 6.00 μ.μ. ώραν της ως άνω ημέρας Τρίτης, 16ης /29ης Απριλίου 2014, έλαβε χώραν η επίσημος υποδοχή του Αρχιεπισκόπου Φιλλανδίας εις την Πύλην του Δαβίδ τη εκπροσωπήσει του Μακαριωτάτου Πατρός Ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου διά του Πατριαρχικού Επιτρόπου Ιερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου και Αγιοταφιτών Πατέρων, των εκπροσώπων των Χριστιανικών Εκκλησιών εις Ιεροσόλυμα, του εκπροσώπου Υπουργείου Θρησκευμάτων του Ισραήλ, κ. Σεζάρ Μαρζήε, της Πρέσβεως της Φιλλανδίας εις το Ισραήλ κ. Λεένα Κάιζα Μίκκολα και πολλού Ορθοδόξου λαού.

Η πομπή της υποδοχής κατηυθύνθη προς το Πατριαρχείον, ένθα ανέμενεν η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος και ένθεν, των κωδώνων κρουομένων, έλαβε χώραν η κάθοδος εις τον Πανίερον Ναόν της Αναστάσεως.

Ενταύθα έλαβε χώραν η προσκύνησις υπό των δύο Προκαθημένων εις την Αγίαν Αποκαθήλωσιν και η ευλόγησις του θυμιάματος υπό του Αρχιεπισκόπου Φιλλανδίας.

Εν συνεχεία εγένετο η προσκύνησις εις τον Πανάγιον Τάφον και η ανάγνωσις του αναστασίμου Ευαγγελίου εις την Φιλλανδικήν υπό του Αρχιεπισκόπου Φιλλανδίας.

Εκ του Παναγίου Τάφου έλαβε χώραν η είσοδος εις το Καθολικόν και ανεπέμφθη εν αυτώ Δοξολογία.

Μετά την Δοξολογίαν ηκολούθησε η προσφώνησις του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων, έχουσα ως έπεται ελληνιστί:

«Αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ και συλλειτουργέ, Σεβασμιώτατε Αρχιεπίσκοπε Καρελίας και πάσης Φιλλανδίας κ.κ. Λέον,
 
Ο πανάγαθος Θεός ημών ηξίωσε την Σιωνίτιδα Μητέρα των Εκκλησιών να πραγματοποιήση την Ειρηνικήν Αυτής επίσκεψιν εις την θεοφιλώς ποιμαινομένην υπό της Υμετέρας λίαν αγαπητής και περισπουδάστου Ημίν Σεβασμιότητος Ορθόδοξον αδελφήν αυτόνομον Εκκλησίαν της Φιλλανδίας, νυν δε εν τη σοφή οικονομία Αυτού αξιοί την Εκκλησίαν της Φιλλανδίας, όπως ανταποδίδη την επίσημον επίσκεψιν Αυτής και απολαμβάνη τας πρεπούσας Αυτή τιμάς εις το πλαίσιον του εκκλησιαστικού θεσμού τούτου.
 
Επί τω ιστορικώ εκκλησιαστικώ γεγονότι τούτω εγένετο επίσημος υποδοχή της Υμετέρας Σεβασμιότητος εις την Πύλην του Δαβίδ τη αθρόα τιμητική συμμετοχή του Ορθοδόξου Ημών λαού, των επιτοπίων Αρχών, των εκπροσώπων των χριστιανικών Εκκλησιών της Αγίας Γης, νυν δε λαμβάνει χώραν η προσκύνησις εις το σέμνωμα τούτο της χριστιανικής πίστεως ημών, τον Πανίερον δηλονότι Ναόν της Αναστάσεως, την Αγίαν Αποκαθήλωσιν, τον Φρικτόν Γολγοθάν, τόπον της λυτρωτικής υπέρ ημών σταυρικής θυσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και τον Πανάγιον Τάφον, εν ω ο θάνατος διά του θανάτου κατεπατήθη και ημείς οι άνθρωποι συν τω Αναστάντι Χριστώ συνανέστημεν.
 
Εκ βάθους ψυχής ευχαριστούμεν και δοξολογούμεν Χριστόν τον Θεόν ημών, τον ικανώσαντα Ημάς να πραγματοποιώμεν την συνάντησιν ταύτην και παρακαλούμεν Αυτόν, όπως αποστείλη Ημίν την άνωθεν κραταιάν ενίσχυσιν Αυτού εις το επιτελούμενον ποιμαντικόν έργον των Εκκλησιών Ημών και την ειρήνην Αυτού, την ειρήνην ην δίδωσι Εκείνος και ουχί ο κόσμος.
 
Παρακαλούμεν, όπως την ειρήνην Αυτού αποστείλη και εις τον κόσμον όλον, τον μαστιζόμενον υπό των φαινομένων της βίας και της οικονομικής κρίσεως και εις την ανειρήνευτον εισέτι περιοχήν της Μέσης Ανατολής και κατ’ εξοχήν εις την αιματοκυλιομένην καθημερινώς χώραν της Συρίας και εις την όμορον Ημών αδελφήν Ορθόδοξον Εκκλησίαν της Αντιοχείας.
 
Έχοντες εν εαυτοίς πληροφορίαν περί των ποικίλων δωρεών του Θεού εις την ζωήν ημών και φέροντες και νυν μεθ’ ημών την δύναμιν του τιμίου Σταυρού εκ της προσκυνήσεως εις τον Φρικτόν Γολγοθάν και την χαράν και αγαλλίασιν της ενδόξου αναστάσεως εκ της προσκυνήσεως εις τον Πανάγιον και Ζωοδόχον Τάφον του Κυρίου, δεύτε και συνανέλθωμεν εις τα Πατριαρχεία, ίνα εκ του σύνεγγυς απολαύσωμεν της συναναστροφής μετά της Υμετέρας λίαν αγαπητής Ημίν Σεβασμιότητος, συνευφρανθώμεν πνευματικώς και συνεργασθώμεν προς οικοδομήν και περιποίησιν των εμπεπιστευμένων Ημίν ποιμνίων και προς δόξαν του εν Τριάδι Θεού ημών».
 
Τας προσφωνήσεις ηκολούθησεν η προσκύνησις ει τον Φρικτόν Γολγοθάν και εν τέλει η άνοδος, των κωδώνων κρουομένων, εις τα Πατριαρχεία.
 
Εις τα Πατριαρχεία ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων προσεφώνησε τον Αρχιεπίσκοπον Φινλανδίας διά της κάτωθι προσφωνήσεως Αυτού ελληνιστί:
 
Αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ και συλλειτουργέ, Σεβασμιώτατε Αρχιεπίσκοπε Καρελίας και πάσης Φιλλανδίας κ.κ. Λέον,
Η χαρά και η συγκίνησις Ημών εκ της άρτι προσκυνήσεως εις τον Φρικτόν Γολγοθάν και τον Πανάγιον και Ζωοδόχον Τάφον του Κυρίου αυξάνεται και κλιμακούται νυν και εκ της επισκέψεως της Υμετέρας λίαν αγαπητής Ημίν Σεβασμιότητος και εις την ιστορικήν ταύτην αίθουσαν του ημετέρου παλαιφάτου Πατριαρχείου.
 
Χαιρόμεθα ιδιαιτέρως, υποδεχόμενοι την Υμετέραν Σεβασμιότητα, τον αγαπητόν εν Χριστώ αδελφόν Ημών, ως τον εκλεκτόν Προκαθήμενον και διακεκριμένον ποιμενάρχην της αυτονόμου Ορθοδόξου Εκκλησίας της Φιλλανδίας, η οποία δικαίως επαινείται διά το Ορθόδοξον φρόνημα Αυτής, την ποιμαντικήν και κοινωνικήν υποστήριξιν των μελών Αυτής, την καλήν οργάνωσιν, την καλλιέργειαν του ειρηνικού διαλόγου, του συντελούντος εις την ειρηνικήν συνύπαρξιν Αυτής μετά των άλλων χριστιανικών ομολογιών της χώρας της Φιλλανδίας και μετά πάντων των φιλησύχων και ειρηνικών πολιτών αυτής. Τούς Φιλλανδούς βεβαίως πολίτας τούτους εκπροσωπεί η Υμετέρα Σεβασμιότης και ως μέλος του Κοινοβουλίου της χώρας Αυτής.Ο προκάτοχος Ημών, αείμνηστος Πατριάρχης Ιεροσολύμων Δοσίθεος ωνόμαζε την γεραράν Αγιοταφιτικήν ημών Αδελφότητα «ιερόν οσπίτιον» των Αγιοταφιτών. Εις το «οσπίτιον» ημών τούτο χαιρόμεθα να υποδεχώμεθα σήμερον μετά χαράς μεγάλης την Υμετέραν λίαν αγαπητήν Ημίν Σεβασμιότητα και συμμεριζώμεθα αυτό μετ’ Αυτής, θεωρούντες Αυτήν ουχί ως φιλοξενούμενον αλλά ως προσκυνητήν των σκηνωμάτων Σιών της Αγίας, ένοικον και σύνοικον Ημών εν τω «οσπιτίω» Ημών.
 
Μετά τοιαύτης φιλαδέλφου και φιλοξένου διαθέσεως ψυχής επιφυλασσόμεθα, όπως συμπορευθώμεν μετά της Υμετέρας Σεβασμιότητος και της τιμίας Αυτής συνοδείας, είτε αυτοπροσώπως είτε διά της συνοδευούσης Αυτήν Αντιπροσωπείας Ημών, εν ταίς εισόδοις και εξόδοις Αυτής κατά τας ημέρας της προσκυνηματικής θεωρίας Αυτής, ίνα ζήσωμεν από κοινού εν τοις Αγίοις Τόποις το εν αυτοίς φανερωθέν μυστήριον της σωτηρίας ημών εν τω Θεανθρωπίνω προσώπω και τω λυτρωτικώ έργω του Αναστάντος Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού και ενδυναμωθώμεν εις την διακονίαν των εμπεπιστευμένων Ημίν ποιμνίων και εις την υπηρεσίαν παντός ανθρώπου προς έπαινον της Ορθοδοξίας και δόξαν του εν Τριάδι Θεού ημών. Γένοιτο, και ετίμησεν αυτόν απονέμων αυτώ το παράσημον του Μεγαλοσταύρου του Τάγματος των Ιπποτών του Παναγίου Τάφου διά την προσφοράν αυτού εις την εκκλησιαστικήν ζωήν και την επικράτησιν της δικαιοσύνης και της ειρήνης και επέδωσεν αυτώ σετ αρχιερατικών εγκολπίων, εικόνα της Θεοτόκου και το βιβλίον του Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου της Εκκλησίας Ιεροσολύμων, εικόνας δε Ιεροσολυμιτικάς προς έκαστον μέλος της συνοδείας Αυτού.
 
Ευχαριστών διά την τιμήν της παρασημοφορήσεως και της υποδοχής ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Φιλλανδίας επέδωσεν εις τον Μακαριώτατον αγιογραφημένην θαυματουργικήν εικόνα της Θεοτόκου του μοναστηρίου Νέου Βάλαμου της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Φιλλανδίας, φερούσης το όνομα «Ιεροσολυμίτισσα».
 
 

SRO2.jpg
SRO3.jpg
SRO4.jpg
SRO5.jpg