Κουρά δύο νέων μοναχών στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (Video)

Loading...


Την Τρίτην, 22αν Μαΐου/4ην Ιουνίου 2013, έλαβε χώραν εις το παρά την αίθουσαν του Πατριαρχείου παρεκκλήσιον της Πεντηκοστής η κουρά δύο μοναχών υπό της Α.Θ.Μ. του Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, τη παρουσία Αγιοταφιτών Πατέρων, του δοκίμου Πάρι Βασιλόγιαννη εξ Αχαΐας, υπηρετούντος εις το εν Γεσθημανή Θεομητορικόν Μνήμα, μετονομασθέντος εις Παλλάδιον και του δοκίμου Κωνσταντίνου Παπαχρήστου εκ Λειβαδείας, υπηρετούντος εις τον Πανίερον Ναόν της Αναστάσεως και μετονομασθέντος εις Κύριλλον.

Μετά την κουράν ο Μακαριώτατος απηύθυνεν εις τους δύο καρέντας μοναχούς Πατριαρχικού λόγους, λέγων ότι η Θεία Χάρις ηξίωσεν αυτούς να υπηρετούν ευδοκίμως ως δόκιμοι και να γίνωνται σήμερον δεκτοί εις το αγγελικόν σχήμα και δη το Αγιοταφιτικόν, το περιέχον  την μοναχικήν άσκησιν, αλλά και την προσκυνηματικήν διακονίαν, εις την οποίαν και υπηρετούν ήδη, έχοντες την ευθύνην χιλιάδων προσκυνητών, προστρεχόντων εις τα Πανάγια Προσκυνήματα προς σβέσιν της δίψης αυτών δια την εν Χριστώ σαρκωθέντι, σταυρωθέντι και αναστάντι ζωήν και σωτηρίαν.

{youtube}eeTsz1YWMHE{/youtube}Ετικέτες