Ιεροσολύμων Θεόφιλος: «Αδικη η απόφαση των δικαστηρίων»

Loading...


Εκτακτη συνέντευξη Τύπου παραχώρησε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος και αναφέρθηκε στο ζήτημα που έχει προκύψει με τα οικόπεδα του Πατριαρχείου, τονίζοντας πως η απόφαση των δικαστηρίων είναι άδικη.

Το ανακοινωθέν του Πατριαρχείου αναφέρει:

Το εσπέρας του Σαββάτου, 30ης Ιουλίου / 12ης Αυγούστου 2017, έλαβε χώραν δημοσιογραφική συνέντευξις με τα εθνικά, περιφερειακά και διεθνή Μ.Μ.Ε. εις την εν Αμμάν της Ιορδανίας Μητρόπολιν του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

Εις την συνέντευξιν ταύτην, η οποία αναμετεδόθη διά ζώσης εις την Ιορδανικήν και Εθνικήν Τηλεόρασιν, το Noursat καθώς και εις το Ρωσσικόν Τηλεοπτικόν κανάλι RT, η Α.Θ.Μ. ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος κατεδίκασε την πρόσφατον άδικον απόφασιν του Ισραηλινού Δικαστηρίου, η οποία εδικαίωσε τας παρανόμους συμφωνίας ενοικιάσεων του έτους 2005 των ξενοδοχείων της Πύλης του Δαυίδ, ιδιοκτησίας του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

Αι συμφωνίαι αύται υπεγράφησαν χωρίς την αρμόζουσαν εξουσιοδότησιν και συναίνεσιν, υπό του τότε βοηθού του εκπτώτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ. Ειρηναίου εις την Οικονομικήν Επιτροπήν, κ. Νικολάου Παπαδήμα και της Ισραηλινής Οργανώσεως “Ateret Kohanim”.

Διαβάστε εδώ:  "Έκλεψαν" την περιουσία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Ο Μακαριώτατος επίσης απέρριψε κατηγορηματικώς τον προταθέντα Νόμον, εισηγηθέντα υπό 40 μελών της KNESSET (Εβραικής Βουλής), ο οποίος επηρεάζει όλας τας Εκκλησίας εις την Αγίαν Γην και περιορίζη λίαν σοβαρώς τα δικαιώματα των Εκκλησιών να διαχειρίζωνται ελευθέρως και ανεξαρτήτως τας γαίας αυτών, απειλών αυτάς με κατάσχεσιν.

Την εκκλησιν του Μακαριωτάτου ηκολούθησαν απαντήσεις μέσω του Αρχιμανδρίτου Χριστοφόρου εις δημοσιογραφικάς ερωτήσεις περί του τρόπου διαχειρίσεως της περιουσίας του Πατριαρχείου και της διαφυλάξεως των δικαιωμάτων των Χριστιανών εις την Αγίαν Γην εν γένει και την Ιερουσαλήμ ειδικώτερον, Αγίαν Πόλιν των τριών μονοθειστικών θρησκειών.