Η κάθοδος της εικόνας της Θεοτόκου στη Γεθσημανή (Video)

Loading...


Τό Σάββατον, 12ην /25ην Αυγούστου 2012, έλαβε χώραν η εν λιτανεία κάθοδος τής εικόνος τής Θεοτόκου εις τό εν Γεθσημανή Θεομητορικόν Μνήμα.

Ως γνωστόν η εικών αυτή τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου φυλάσσεται κατά τήν διάρκειαν τού έτους εις τό παρεκκλήσιον τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, τό ευρισκόμενον έναντι τής Αγίας  Αυλής έναντι τού Ιερού Ναού τής Αναστάσεως. Η τελετή αύτη τής Καθόδου τής εικόνος αποτελεί μίαν τών κατανυκτικωτέρων τελετών τής Μητρός τών Εκκλησιών.

Αύτη άρχεται τήν 4.00 π.μ./5 π.μ. θερινήν ώραν από τού ως ειρημένου παρεκκλησίου καί διά τής Οδού τού Μαρτυρίου καί τής Ιεράς Μονής τού Πραιτωρίου, τών Αγίων Θεοπατόρων Ιωακείμ καί Άννης καί τού Αγίου Πρωτομάρτυρος Στεφάνου, καταλήγει εις τό Θεομητορικόν Μνήμα, τό εντός τού εν Γεθσημανή Ιερού Ναού τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου.

Εις τήν κατά τήν ως άνω ημέραν λαβούσαν χώραν ακολουθίαν ταύτην προεξήρξεν ο καθηγούμενος τού  Θεομητορικού μνήματος Αρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος καί πολλοί Αγιοταφίται Πατέρες μοναχοί, μοναχαί καί πλήθος ευλαβών προσκυνητών εξ Ελλάδος, Ρωσίας, Κύπρου καί Ουκρανίας καί εντοπίων Χριστιανών ουχί μόνον Ορθοδόξων αλλά καί άλλων Ομολογιών, ψαλλόντων τά τροπάρια τής εορτής τής Κοιμήσεως,  “Απόστολοι εκ περάτων” καί  “Εν τή Γεννήσει τήν παρθενίαν εφύλαξας”.

Η ιερά πομπή κατέληξεν εις τό Θεομητορικόν Μνήμα, όπισθεν τού οποίου ετοποθετήθη η εικών διά προσκύνησιν αναμένουσα τήν ακολουθίαν τών Εγκωμίων τής Θεοτόκου καί τής εορτής τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου.
{youtube}BgWAkeBNWP4{/youtube}