Η ημέρα των Χριστουγέννων στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (φωτογραφίες και βίντεο)

Loading...


Η κυρίως εορτή των Χριστουγέννων ήρχισε το εσπέρας της 24ης Δεκεμβρίου 2012/ 6ης Ιανουαρίου 2013 περί την 10.30 μ.μ. ώραν δια της υποδοχής του Ιερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος, κ. Ησυχίου εις την νότιον μικράν είσοδον της Βασιλικής παρά το Βαπτιστήριον.

Άμα τη υποδοχή υπό των ενδεδυμένων ιερέων η Αρχιερατική Ιερατική Συνοδεία διελθούσα δια της Βασιλικής ήλθε προ του εικονοστασίου και προεξάρχοντος του Αγίου Καπιτωλιάδος ήρξατο η ακολουθία του Όρθρου.

Προϊούσης της ακολουθίας του Όρθρου, αφίχθη η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος και εισήλθεν εις το Ιερόν Βήμα. Ενταύθα προσήλθον οι Ιερείς και έλαβον ευλογίαν, ίνα ενδυθώσιν. Ευθύς αμέσως οι διάκονοι ενέδυσαν τον Μακαριώτατον και τους Αρχιερείς.

Τούτων τελεσθέντων, περί την 12.00 μεσονύκτιον ώραν ήρχισεν από της Ωραίας Πύλης του εικονοστασίου η κάθοδος προς το Θεοδέγμον Σπήλαιον δια της νοτίου Πύλης αυτού και καθ’ ην στιγμήν ήρχισαν οι ψάλται να ψάλωσιν το Κάθισμα «Δεύτε ίδωμεν πιστοί , που εγεννήθη ο Χριστός».

Της καθόδου εις το Άγιον Σπήλαιον προεξήρξεν η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, έχων δεξιά Αυτού τον παρασημοφορηθέντα Πρόεδρον της Παλαιστινιακής Αυτονομίας Εξοχώτατον κ. Μαχμούντ Αμπάς Αμπού Μάζεν, αριστερά τον Γενικόν Πρόξενον της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα κ. Σωτήριον Αθανασίου, δεξιά πάλιν τον εκπρόσωπον του  κράτους της Ιορδανίας  Ρωμαιο-Ορθόδοξον Υπουργόν κ. Μπασάμ Χαντανούν, προς ον προσέφερεν ως δώρον εικόνα της Θεοτόκου, ακολούθως δε και άλλους ανωτέρους κρατικούς λειτουργούς της Παλαιστινιακής Αυτονομίας ως τον κ. Αδνάν Χουσεΐν, Τάγιεμπ Αβδουλραχίμ, Χάννα Αμήρε, Χουλούντ Νταϊάμπες, Ζιγιάντ Μπάντακ και Αΐσσα Κασισίγιε, προπορευομένων δε των Αγιοταφιτών Αρχιερέων και Ιερομονάχων και λοιπών κληρικών.

Μετά την κάθοδον εις το Σπήλαιον, εψάλησαν οι Αναβαθμοί και ανεγνώσθη η κατά Λουκάν ευαγγελική περικοπή της Γεννήσεως «τω καιρώ εκείνω εξήλθε δόγμα παρά Καίσαρος Αυγούστου»(Λουκ. 1,2) ελληνιστί και αραβιστί εν συνεχεία δε ανεγνώσθη το εορταστικόν Χριστουγεννιάτικον μήνυμα της Α.Θ.Μ. του Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου υπό του Γέροντος Αρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου ελληνιστί έχον ως έπεται:

«Ο ουρανός και  η γη, σήμερον

ηνώθησαν, τεχθέντος του Χριστού.

Σήμερον Θεός επί γης παραγέγονε,

και  άνθρωπος   εις   ουρανούς αναβέβηκε.

Σήμερον οράται σαρκί, ο  φύσει αόρατος, δια τον άνθρωπον».

(Τροπάριον Λιτής Χριστουγέννων).                                                             

Η ανά τα πέρατα του κόσμου Ανατολική Ορθόδοξος Εκκλησία εορτάζει κατ’ αυτάς και πάλιν τας πανευφροσύνους, πανεκλάμπρους και πανενδόξους εορτάς των Χριστουγέννων. Εν τη τελέσει των εορτών τούτων η Εκκλησία αναμιμνήσκεται μετά χαράς, ευχαριστίας και δοξολογίας την ανείκαστον φιλανθρωπίαν του Θεού.

Η φιλανθρωπία αύτη εξεδηλώθη εν τη δημιουργία του κόσμου και τη πλάσει του ανθρώπου πάλαι κατ’ αρχάς και τη αενάω και ακαταπαύστω Αυτού σοφή προνοία και κυβερνήσει εις το διηνεκές, Αύτη όμως υπερέβη παν μέτρον και όριον, πάντα νουν και πάσαν έννοιαν, ότε ο Θεός επ’ εσχάτων των χρόνων ηυδόκησε να επισκεφθή τον άνθρωπον εν τη πτώσει αυτού και ταπεινώσει, εν τη ταλαιπωρία αυτού και εξουθενώσει υπό της δουλείας του διαβόλου. Ότε κατά τον θεοφόρον Πατέρα Άγιον Γρηγόριον τον Παλαμάν Αρχιεπίσκοπον Θεσσαλονίκης «ο αρχηγός της ζωής υπερβολή φιλανθρωπίας και αγαθότητος υπέρ ημών εκινήθη, ηράσθη της σωτηρίας του πλαστουργήματος Αυτού» και απέστειλεν εις τον κόσμον τον Υιόν Αυτού τον Μονογενή «γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπό νόμoν, ίνα τους υπό νόμον εξαγοράση,  ίνα την υιοθεσίαν απολάβωμεν» (Γαλ. 4, 4-5).

Τούτο το μυστήριον της προσλήψεως του ανθρώπου υπό του Θεού έλαβε χώραν εις το ιστορικόν γίγνεσθαι του ανθρώπου, εν τόπω και χρόνω, επί Καίσαρος Οκταβιανού Αυγούστου και εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας.

Εις Βηθλεέμ της Ιουδαίας εγεννήθη κατά σάρκα ο εις  Ναζαρέτ της Γαλιλαίας εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου συλληφθείς, σαρκωθείς και ενανθρωπήσας Υιός και Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρ ημών και Λυτρωτής του κόσμου. Κατά τον θεηγόρον Πατέρα Άγιον Κύριλλον Αλεξανδρείας «ο Μονογενής Υιός του Θεού μένων φύσει Θεός, καθ’ ημάς γέγονεν άνθρωπος, συνήψεν ημάς δι’ Εαυτού τω Θεώ και Πατρί, αμνησικάκως απήλλαξε της διϊστώσης ημάς αμαρτίας και εδικαίωσε τη πίστει και γαρ Αυτός εστι η ειρήνη ημών».

Τούτο το ξένον και παράδοξον μυστήριον η γη του Σπηλαίου τούτου και η εν αυτώ φάτνη των αλόγων ζώων υπεδέχθη. Ποιμένες αγραυλούντες εις την πλησιόχωρον αυτών κώμην των ποιμένων, προτραπέντες υπό των αγγέλων, ενταύθα προσήλθον και έκθαμβοι είδον «βρέφος κείμενον εν τη φάτνη» (Λουκ. 2, 16-17). Μάγοι εξ Ανατολών υπό αστέρος οδηγούμενοι, αφίχθησαν ενταύθα και «προσήνεγκον τα δώρα αυτών, χρυσόν και λίβανον και σμύρναν εις τον τεχθέντα Βασιλέα» (Ματθ. 2,11). Άγγελοι έψαλλαν  εις τον ουρανόν τον αγγελικόν ύμνον: «Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία»  (Λουκ. 2, 14).

Το μήνυμα τούτο της ειρήνης και συνδιαλλαγής βιοι και διαλαλεί η Εκκλησία σήμερον έως εσχάτου της γης. Ιδιαιτέρως δε η των Ιεροσολύμων Εκκλησία, η Εκκλησία των Αγίων Τόπων και η εν αυτή Αγιοταφιτική Αδελφότης μετά του ευσεβούς ποιμνίου αυτής, εορτάζει το μυστήριον τούτο κατά την αρχαίαν αυτής τάξιν εις το Θεοδέγμον Σπήλαιον και την επ’ αυτού ένδοξον Κωνσταντίνειον Βασιλικήν, την υπερβαίνουσαν την δύναμιν του χρόνου και τας ανθρωπίνους ιστορικάς πολιτικάς μεταλλαγάς και ισταμένην εις αψευδές μαρτύριον καταβάσεως του ουρανού προς την γην και συγκαταβάσεως του Θεού προς τον άνθρωπον.

Από του Αγίου Τόπου τούτου η Εκκλησία των Ιεροσολύμων διαλαλεί σήμερον και πάλιν προς όλα τα πέρατα του κόσμου ότι ο Χριστός ετέχθη και ο άνθρωπος ηλευθερώθη. Χριστός εταπεινώθη και ο άνθρωπος έως ουρανού ανυψώθη. Χριστός εφανερώθη και αι δυνάμεις του κακού απηλάθησαν. Χριστός διέφυγε και διεσώθη από της σφαγής εις Αίγυπτον και Ηρώδης ο θηριώδης έμεινε ληρώδης. Τα νήπια εθανατώθησαν ως πρώτοι μάρτυρες της του Χριστού ενανθρωπήσεως, κατά σάρκα γεννήσεως και επί γης ευεργετικής παρουσίας Αυτού, ακολουθηθέντα υπό εκατομμυρίων μαρτύρων εις την ζωήν και ιστορίαν της Εκκλησίας προς δόξαν Αυτού. Εν ταυτώ συμπάσχουσα η Εκκλησία Ιεροσολύμων προσεύχεται υπέρ των θυμάτων της παγκοσμίου οικονομικής κρίσεως, της βίας της τρομοκρατίας και του πολέμου, των προσφύγων, ιδιαιτέρως δε των εκ της Συρίας και λοιπών θυμάτων της εν αυτή μαινομένης συρράξεως και της δικαίας επιλύσεως του θρησκευτικού και πολιτικού προβλήματος της Μέσης Ανατολής.

Από του θεοδέγμονος Σπηλαίου τούτου απευθύνομεν τας Πατριαρχικάς και Πατρικάς ημών ευχάς και ευλογίας  παντί τω πληρώματι Ημών, τω διαβιούντι εις την επικράτειαν του Παλαιστινιακού κράτους, υπό την πεπειραμένην καθοδήγησιν και διακυβέρνησιν της  Αυτού Εξοχότητος του Προέδρου του Παλαιστινιακού κράτους κ. Μαχμούντ Αμπάς – Αμπού Μάζεν,  τον οποίον συγχαίρομεν δια την αναληφθείσαν υπ’ αυτού  πρωτοβουλίαν της αναγνωρίσεως του Παλαιστινιακού  κράτους υπό της Διεθνούς Κοινότητος και προς τον οποίον ευχόμεθα  να ίδη  εκπληρούμενον τον πόθον του Παλαιστινιακού λαού  να ζήση εις το πλαίσιον του ιδίου αυτού κράτους υπό  συνθήκας αξιοπρεπείας, ελευθερίας και ανεξαρτησίας, εν ειρήνη και  ασφαλεία μετά των ομόρων αυτού λαών, εκφράζομεν δε Αυτώ τας ευχαριστίας Ημών δια την συμπαράστασιν Αυτού εις το ημέτερον  Ρωμαιορθόδοξον ποίμνιον και την τιμητικήν παρουσίαν Αυτού εις την εορτήν ημών ταύτην καθως και εις τον εκπρόσωπον εν αυτή του Μεγαλειοτάτου Βασιλέως της Ιορδανίας  Αμπντάλλα Ίμπν -Χουσεΐν κ. Μπασάμ Χανταντίν”.

Ακολούθως έλαβε χώραν η υπό του Μακαριωτάτου και των Αρχιερέων προσκύνησις εις τον αστέρα και την φάτνην, μεθ’ ην δε η συνοδεία εξήλθε δια της βορείου πύλης του Σπηλαίου και ήρξατο η λιτανεία τρις πέριξ της Βασιλικής εσωτερικώς, των ψαλτών ψαλλόντων τας καταβασίας «Χριστός Γεννάται δοξάσατε», «η Γέννησίς σου, Χριστέ ο Θεός ημών» και  το «Ακατάληπτόν εστι» και των πολυπληθών πιστών εν κατανύξει και χαρά μετεχόντων.

Της κατανυκτικής και άμα μεγαλοπρεπούς ταύτης εορτίου ακολουθίας του Όρθρου των Χριστουγέννων μετά των ρυθμοτονικών και ιαμβικών Καταβασιών και της θείας Λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου εις την άνωθεν του Θεοδέγμονος Σπηλαίου Βασιλικήν της Γεννήσεως προεξήρξεν η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συλλειτουργούντων Αυτώ των Αγιοταφιτών Αρχιερέων, Ιερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου, των Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπων Αβήλων κ. Δωροθέου και Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, Γέροντος Αρχιγραμματέως, Αγιοταφιτών Ιερομονάχων και πολλών ιερέων εκ της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Εκκλησίας της Ρωσίας παρεπιδημούντων και Ιεροδιακόνων, ψαλλούσης της χορωδίας του Πατριαρχείου υπό τον Πρωτοψάλτην του Ναού της Αναστάσεως Αρχιμανδρίτην π. Αριστόβουλον ελληνιστί και  της χορωδίας της Βασιλικής της Γεννήσεως υπό του κ. Λώρενς Σαμούρ αραβιστί και πολλού λαού πληρούντος την Βασιλικήν, παρά τας δυσμενείς καιρικάς συνθήκας, εν ευλαβεία και κατανύξει παρακολουθούντος.

Εις το θεοδέγμον Σπήλαιον της Θείας Λειτουργίας προεξήρξεν ο Ιερώτατος Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος.

Η Θεία Λειτουργία απέλυσε κατά την 3.30 π.μ. ώραν, συμφώνως τη καθεστωτική απαιτήσει, μετά δε την απόλυσιν παρέμεινε το πλήθος των πιστών εις την Βασιλικήν δια την θείαν Κοινωνίαν και το αντίδωρον.

Τούτων λαμβανόντων χώραν, η Πατριαρχική Συνοδεία διασχίσασα την Βασιλικήν, ανήλθε δια της πύλης του Βαπτιστηρίου εις το Μοναστήριον, ένθα παρετέθη πλουσία εορταστική τράπεζα εις αυτήν και άλλους εκ των πιστών υπό του ευπρεπώς ανακαινίσαντος την μεγάλην αίθουσαν, Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Ιορδάνου κ. Θεοφυλάκτου, ώστε να φιλοξενή πολλούς δια γεύματα η δια δείπνα.

Του Μακαριωτάτου και των Αγιοταφιτών Πατέρων αναχωρησάντων την πρωΐαν, παρέμεινεν ο Τελετάρχης Αρχιμανδρίτης π. Πορφύριος, ο οποίος μετά την τράπεζαν κατήλθεν περί  την 9.00π.μ. Ώραν, κατά το καθεστώς, από της Νοτίου Πύλης εις το Άγιον Σπήλαιον και ευσεβώς προσκυνήσας, ανεχώρησεν δι’ Ιεροσόλυμα.

Δόξα τω εν Τριάδι Θεώ ημών τω καταξιώσαντι και πάλιν την Σιωνίτιδα Μητέρα των Εκκλησιών, ίνα εορτάση την μεγάλην αυτήν εορτήν εις τον τόπον της Γεννήσεως του Χριστού.

alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt

{youtube}A-qlQHXFNdM{/youtube}