Η εορτή του Αγίου Παντελεήμονος στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (Video)

Loading...


Την Πέμπτην, 27ην Ιουλίου, / 9ην Αυγούστου 2012, εωρτάσθη υπό του Πατριαρχείου η εορτή του Αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος και ιαματικού Παντελεήμονος εις την Ιεράν αυτού Μονήν, την παρά την Πύλην του Πατριαρχείου, την Σχολήν του Αγίου Δημητρίου και το ξενοδοχείον Gloria.

Η Ιερά αύτη Μονή ετιμάτο πρότερον επί τη μνήμη του Αγίου Κυρίλλου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων του Κατηχητού, από του 19ου αι. όμως και εξής μετωνομάσθη εις το όνομα του Αγίου Παντελεήμονος… λόγω του έναντι αυτής νοσοκομείου του Πατριαρχείου, ίνα ιαματικώς και ηθικώς ενισχύωνται οι νοσηλευόμενοι εις αυτό.

Εις την Ιεράν ταύτην Μονήν προεξήρξε του Εσπερινού αφ’ εσπέρας και της θ. Λειτουργίας ανήμερα της εορτής ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Αρίσταρχος συλλειτουργούντων των Αγιοταφιτών Αρχιμανδριτών π. Κλαυδίου, π. Ιγνατίου και π. Δοσιθέου και του Ιεροδιακόνου π. Μαρτυρίου, ψάλλοντος του Πρωτοψάλτου του Ναού της Αναστάσεως Αρχιμανδρίτου π. Αριστοβούλου και συμμετεχόντων μελών της Ελληνικής Παροικίας, του Αραβοφώνου ημών ποιμνίου, μοναχών και μοναζουσών του Πατριαρχείου και τινων προσκυνητών.
Διαρκούσης της θείας Λειτουργίας, προσήλθε μετά συνοδείας η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος και προσεκύνησε.

Εις το Κοινωνικόν της θ. Λειτουργίας ο Προεξάρχων Αρχιερεύς εκήρυξε τον θείον λόγον εις τους πιστούς περί του Αγίου Παντελεήμονος, ως καταγομένου εκ της Νικομηδείας της Μικράς Ασίας, ως διδαχθέντος τα ιερά γράμματα υπό της μητρός αυτού Ευβούλης, ως ιατρού αφιλοχρημάτου και αναργύρου, χαριτωθέντος παρά του Χριστού και δια του χαρίσματος των ιαμάτων, ως μαρτυρήσαντος επί Μαξιμιανού αυτοκράτορος και ως προβαλλομένου τοις πιστοίς προς μίμησιν δια της υπακοής και καρτερίας εις τας θλίψεις και ασθενείς αυτών, δι’ ασκήσεως και οσιότητος και σεμνότητος ζωής, επισφραγιζομένης δια της τελειώσεως της αρετής της αγάπης και εν ενί λόγω δια του λεγομένου υπό του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου ότι «τιμή μάρτυρος, μίμησις μάρτυρος».

Την Αρχιερατικήν συνοδείαν και πάντας τους εορταστάς εδεξιώθη εις το ηγουμενείον μετά την θείαν Λειτουργίαν η καθηγουμένη  οσιωτάτη μοναχή Χαριτίνη η και ανακαινίσασα αξιεπαίνως δι’ αγιογραφίας και πολλών άλλων την εν λόγω Ιεράν Μονήν.

{youtube}_53XskYsEOg{/youtube}