Η Εορτή του Αγίου Ευθυμίου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)

Loading...


Τη μνήμη του Αγίου Ευθυμίου τίμησε το με τη δέουσα κατάνυξη.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Πατριαρχείου:

Την Πέμπτην, 20ην Ιανουαρίου/ 2αν Φεβρουαρίου 2017, εωρτάσθη υπό του Πατριαρχείου η μνήμη του οσίου Πατρός ημών Ευθυμίου του Μεγάλου εις την επ᾽ ονόματι αυτού Ιεράν Μονήν, την προσκειμένην τη Ιερά Μονή Παναγίας Σειδανάγιας βορείως εις την Χριστιανικήν Συνοικίαν πλησίον του Πατριαρχείου.

Ως παραδίδει το Συναξάριον της Εκκλησίας, ιδία δε ο βιογράφος των Παλαιστινίων αγίων Κύριλλος ο Σκυθουπολίτης, ο όσιος Ευθύμιος προσήλθεν εκ της πατρίδος αυτού Μελιτηνής της Αρμενίας εις την Αγίαν Γην περί το 420μ.Χ. Φέρων την μοναχικήν προπαιδείαν της πατρίδος αυτού και διδασκόμενος ωσαύτως την Παλαιστινιακήν τοιαύτην των προ αυτού ασκητών Αγίου Ιλαρίωνος και Αγίου Χαρίτωνος, ίδρυσε Λαύραν εις την έρημον της Ιουδαίας, την εκτεινομένην μεταξύ Ιερουσαλήμ και Ιεριχούς. Εις αυτήν συνεκέντρωσε πλήθος μοναχών, πνευματικών αυτού τέκνων και χιλιάδων άλλων, προσερχομένων εξ άλλων Μονών διά πνευματικήν καθοδήγησιν.

Εις αυτήν εδέχετο πρωτίστως τους προκεχωρημένους εις την άσκησιν μοναχούς μετά την δοκιμήν αυτών εις το Κοινόβιον, απολαμβάνων παρά πάντων σεβασμού και εμπιστοσύνης, λόγω του εναρέτου και του άκρως ασκητικού βίου αυτού, του φωτισμού του Αγίου Πνεύματος και των θαυμάτων, των οποίων ηξίωσεν ο Θεός αυτόν να απεργάζηται.

Ο Άγιος Ευθύμιος διετέλεσεν ο μοναχικός πνευματικός διδάσκαλος του αγίου Σάββα μετά του συνασκητού αυτού αγίου Θεοκτίστου, διευθύνοντος Μονήν Κοινοβίου, εις το οποίον εδοκιμάσθη ο Άγιος Σάββας, αποσταλείς εις αυτό υπό του Αγίου Ευθυμίου, λόγω του νεαρού της ηλικίας του. Ο Άγιος Ευθύμιος εβάπτισε τα μέλη της ομάδος νομάδων προελθόντων εκ Περσίας και προέτεινε Πατριαρχην Ιεροσολύμων τον Πέτρον.

Ο Άγιος Ευθύμιος κατέστη προ του αγίου Σάββα και του Αγίου Θεοδοσίου στεντόρειος υπερασπιστής του δόγματος της Δ Οικουμενικής Συνόδου της Χαλκηδόνος του έτους 451μ.Χ. ήτοι της εν Χριστώ ασυγχύτω συνυπάρξεως των δύο φύσεων, θείας και ανθρωπίνης. Εις την σωτήριον αλήθειαν ταύτην επανέφερε εκ της πλάνης του Μονοφυσιτισμού την αυτοκράτειραν του Βυζαντίου Ευδοκίαν.

Διαβάστε εδώ:  Ο Μητροπολίτης Πατρών στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων - Προσκύνημα στους Αγίους Τόπους (ΦΩΤΟ)

Η ιστορική αύτη Λαύρα του οσίου Ευθυμίου, συμβαλούσα τα μέγιστα εις την καλλιέργειαν του Λαυρεωτικού μοναχισμού, στηρίξασα την Ορθόδοξον Εκκλησίαν, υπέστη τας φθοράς του χρόνου και των πολεμικών καταστάσεων από του 638μ.Χ. και παρέμεινε σήμερον επισκέψιμος ως αρχαιολογικός χώρος, εν ω και ο τάφος του Αγίου, ανασκαφείσα το 1929 και κατά την πρόσφατον εποχήν υπό της Ισραηλινής Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.

Ουχί εις την Μονήν ταύτην, λόγω της καταστάσεως αυτής, αλλά εις την εν Ιεροσολύμοις Μονήν του αγίου Ευθυμίου προεξήρξε του Εσπερινού και της θείας Λειτουργίας την πρωίαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ελενουπόλεως συλλειτουργούντων Αυτώ Αγιοταφιτών Ιερομονάχων, Ιεροδιακόνων, ψάλλοντος του αριστερού ψάλτου του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως κ. Αλβανού, του Εξάρχου Αθηνών Αρχιμανδρίτου π. Δαμιανού και της μοναχής Μαριάμ και συμπροσευχομένου πυκνού εκκλησιάσματος εκ της Ελληνικής Παροικίας Ιεροσολύμων, μοναχών, μοναζουσών και ευλαβών προσκυνητών.

Διαρκούσης της θείας Λειτουργίας προσήλθε προς προσκύνησιν η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Αγιοταφιτών προς προσκύνησιν.

Μετά την θείαν Λειτουργίαν, η καλώς συντηρούσα την Μονήν και επιμελουμένη των θεμάτων αυτής καθηγουμένη μοναχή Χριστονύμφη εδεξιώθη την Αρχιερατικήν συνοδείαν και το εκκλησίασμα εις το ηγουμενείον.