Η Εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)

Loading...


Με τη δέουσα λαμπρότητα εορτάστηκε στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων η Κοίμηση της Θεοτόκου. Πολλοί πιστοί από πολλά σημεία του πλανήτη βρέθηκαν στη Γεθσημανή όπου τελέστηκε Θεία Λειτουργία.

Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου αναφέρει: «Την Δευτέραν, 15ην / 28ην Αυγούστου 2017, εωρτάσθη πανηγυρικώς υπό του Πατριαρχείου, συμφώνως προς την προσκυνηματικήν τάξιν και την τυπικήν αυτού διάταξιν η εορτη της Κοιμήσεως της Θεοτόκου εις το εν Γεθσημανή Θεομητορικόν Μνήμα.

Ενταύθα και επί του Θεομητορικού Μνήματος επέχοντος θέσιν Αγίας Τραπέζης, εψάλη η ακολουθία του Όρθρου και ετελέσθη η θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος της Α.Θ.Μ. του Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, συλλειτουργούντων Αυτώ των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου και Βόστρων κ. Τιμοθέου, των Σεβασμιωτάτων Αρχιεπισκόπων Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, Θαβωρίου κ. Μεθοδίου, Λύδδης κ. Δημητρίου και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ελενουπόλεως κ. Ιωακείμ, και των παρεπιδημούντων Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμονος της Εκκλησίας της Ελλάδος και Ερυθρών κ. Κυρίλλου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Ιερομονάχων και Πρεσβυτέρων παρεπιδημούντων εξ άλλων Ορθοδόξων Εκκλησιών, του Αρχιδιακόνου Μάρκου και των Ιεροδιακόνων Αναστασίου και Αγαπίου, ψάλλοντος του Πρωτοψάλτου του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως Αρχιμανδρίτου π. Αριστοβούλου ελληνιστί και ρωσσιστί και της χορωδίας του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου υπό τον κ. Τζώρτζ Κάμαρ αραβιστί, παρουσία του Γενικού Προξένου της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου και μετέχοντος ευλαβούς εκκλησιάσματας εξ εντοπίων, Αραβοφώνων εξ Ιεροσολύμων και εκ των κατεχομένων περιοχών και προσκυνητών εξ Ελλάδος, Κύπρου, Ρωσίας, Ουκρανίας και Ρουμανίας.

Προς το ευσεβές εκκλησίασμα τούτο εκήρυξε τον θείον λόγον ο Μακαριώτατος ελληνιστί ως έπεται:

«Δήμος μαθητών αθροίζεται κηδεύσαι Μητέρα Θεοτόκον, ελθόντες εκ περάτων, παντοδυνάμω νεύματι», αναφωνεί ο μελωδός της Εκκλησίας.

Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,

Ευλαβείς Χριστιανοί και προσκυνηταί,

Η Χάρις του Θεομητορικού Μνήματος της υπερευλογημένης Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας, συνήθροισε εκ των περάτων της γης πάντας ημάς εις την αγίαν πόλιν Ιερουσαλήμ, ίνα εορτάσωμεν την μνήμην της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μαρίας αφ’ ενός και την μετάστασιν αυτής προς την Ζωήν, δηλονότι τον Υιόν και Θεόν αυτής Κύριον δε ημών Ιησούν Χριστόν, αφ’ ετέρου.

Η σημερινή εορτή έχει ιδιαιτέραν σημασίαν ουχί μόνον διά την Χριστιανικήν ημών πίστιν, αλλά και διά την Εκκλησίαν του Χριστού γενικώτερον και την τοπικήν Εκκλησίαν των Ιεροσολύμων ειδικώτερον. Και τούτο, διότι, ως λέγει και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, «αύτη [η Εκκλησία Ιεροσολύμων] η μήτηρ των ανά πάσαν την οικουμένην Εκκλησιών, της του Θεού Μητρός ενδιαίτημα πέφηνε, μετά γε την του Υιού και εκ νεκρών αναφοίτησιν». «Το δε θεοδόχον αυτής σώμα μετ’ αγγελικής και αποστολικής υμνωδίας εκκομισθέν και κηδευθέν, εν σορώ τη εν Γεθσημανή κατετέθη, εν ω τόπω επί τρεις ημέρας η των αγγέλων χοροστασία και υμνωδία διέμενεν άπαυστος».

Διαβάστε εδώ:  Πατριαρχείο Ιεροσολύμων: Η κάθοδος της Εικόνας της Θεοτόκου στο Θεομητορικό μνήμα (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)

Της αγγελικής και αποστολικής ταύτης εμπειρίας συμμετέχει σήμερον η αγία ημών Εκκλησία και τα πιστά μέλη αυτής νοερώς και μυστικώς διά του μυστηρίου της θείας Ευχαριστίας, δηλονότι της θείας λειτουργίας, της τελεσθείσης επ’ αυτού τούτου του Θεομητορικού Μνήματος, το οποίον εφιλοξένησε το θεοδόχον όντως σώμα της Παναγίας μητέρας της Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας.

Το Θεομητορικόν τούτο Μνήμα, αποτελεί τεκμήριον και αδιάψευστον μαρτυρίαν του παραδόξου θαύματος της Κοιμήσεως και της μεταστάσεως εις ουρανούς του παναχράντου σώματος της κεχαριτωμένης Μαρίας της Θεοτόκου, ως λέγει και ο υμνωδός: « Ω του παραδόξου θαύματος! η πηγή της ζωής εν μνημείω τίθεται και κλίμαξ προς ουρανόν ο τάφος γίνεται. Ευφραίνου Γεθσημανή της Θεοτόκου το άγιον τέμενος. Βοήσωμεν οι πιστοί τον Γαβριήλ κεκτημένοι ταξίαρχον. Κεχαριτωμένη χαίρε, μετά σού ο Κύριος, ο παρέχων τω κόσμω διά σού το μέγα έλεος».

Η χάρις της Παναγίας Θεοτόκου είναι ανελλιπής και αέναος, η δε θεία δύναμις δεν περιορίζεται μόνον εντός του τάφου αλλ’ ούτε και αι ευεργεσίαι της Θεομήτορος, διά τούτο λοιπόν, αγαπητοί μου, ας ακούσωμεν του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού λέγοντος: «Την μνήμην τοίνυν την ημετέραν ταμείον της Θεοτόκου κατασκευάσωμεν», [Ας κάνομε λοιπόν την μνήμην μας θησαυροφυλάκειο της Θεοτόκου] Διά μέσου της οποίας το άγιον Πνεύμα εχάρισεν εις ημάς τους ανθρώπους τον Θεόν και Σωτήρα ημών Ιησούν Χριστόν, Ωι η δόξα και το κράτος, συν τω ανάρχω Πατρί και τω Παναγίω και Αγαθώ και Ζωοποιώ Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Έτη πολλά».

Μετά την ακολουθίαν ο καθηγούμενος του Προσκυνήματος Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αβήλων κ. Δωρόθεος εδεξιώθη την Πατριαρχικήν συνοδείαν και άλλους εκ του εκκλησιάσματος εις το ηγουμενείον.