Η εορτή της Αγίας Θέκλης στα Ιεροσόλυμα

Loading...


Την Κυριακήν, 24ην Σεπτεμβρίου/ 7ην Οκτωβρίου 2012, εωρτάσθη υπό του Πατριαρχείου η εορτή της Αγίας πρωτομάρτυρος και ισαποστόλου Θέκλης εις το επ  ὀνόματι αυτής εντός του Κεντρικού  Μοναστηρίου των Αγιοταφιτών παρεκκλήσιον.

Η αγία Θέκλα, ως γνωστόν, τιμάται υπό της Εκκλησίας ως το πρόσωπον εκείνο, το οποίον κατήγετο από το Ικόνιον της Μικράς Ασίας, εδιδάχθη τον Χριστιανισμόν υπ’ αυτού του αποστόλου Παύλου… τον οποίον και ηκολούθησε, εγκαταλείψασα γονείς και τον μνηστήρα αυτής Θάμυρον και περιώδευε κηρύσσουσα τον Χριστόν και κατεδιώχθη δια τούτο και υπέστη βασανιστήρια, αναδειχθείσα ανωτέρα πάντων τούτων και επιστρέψασα εις την εαυτής πατρίδα, έζησεν οσιακώς, έως ότου ετελειώθη εις βαθύτατον γήρας.

Του Εσπερινού αφ’ εσπέρας και της θείας Λειτουργίας ανήμερα εις το παρεκκλήσιον αυτής προεξήρξεν ως χοροστατών η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, προσευχομένων των Αγιοταφιτών Αρχιερέων, Ιερομονάχων και μοναχών και του ευλαβούς πληρώματος της Εκκλησίας Ιεροσολύμων.

Μετά τον Εσπερινόν και μετά την θείαν Λειτουργίαν ο Μακαριώτατος και οι Αγιοταφίται κατά την Αγιοταφιτικήν συνήθειαν εκάθισαν εις το προαύλιον του ιερού ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και έλαβον τα κόλλυβα και τον οίνον μετά παξιμαδίου.