Η Απόδοση της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Ιεροσόλυμα

Loading...


Την Τετάρτην, 23ην Αυγούστου/ 5ην Σεπτεμβρίου 2012, εωρτάσθη εις το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων η Απόδοσις της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
Εις το Προσκύνημα του Πανσέπτου και Θεομητορικού Μνήματος εν Γεθσημανή εψάλησαν και ανεγνώσθησαν εις τας  καθιερωμένας ιεράς Ακολουθίας ( Όρθρον & Θείαν Λειτουργίαν) τα της ημέρας της εορτής, πλην των Αναγνωσμάτων, Ψαλτηρίου, Αποστόλου και Ευαγγελίου.
Μετά την Θείαν Λειτουργίαν ήρξατο η ιερά λιτάνευσις της ανόδου της Ιεράς Εικόνος της Κοιμήσεως της Θεοτόκου («Το Σώμα της Θεοτόκου») εκ του ιερού Προσκυνήματος της… Γεθσημανής δια της οδού του Μαρτυρίου (Via Dolorosa) προς το Ιερόν Μετόχιον της Γεθσημανής, προεξάρχοντος του Καθηγουμένου, οσιωτάτου Αρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου.

Εις το σημείον διασταυρώσεως της οδού του Πατριαρχείου μετά της Χριστιανικής οδού κατήλθον κατά το έθος η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος και οι Αγιοταφίται Πατέρες και προσεκύνησαν την ιεράν εικόνα, παρουσία και του Γενικού Προξένου της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα κ. Σωτηρίου Αθανασίου.

Η ιερά πομπή κατέληξεν εις την αυλήν του Ναού της Αναστάσεως, εξ ης εγένετο άνοδος προς το έναντι τούτου Ιερόν Μετόχιον της Γεθσημανής. Εις το παρεκκλήσιον τούτο, κατόπιν δεήσεως, ετοποθετήθη η ιερά εικών προς φύλαξιν άχρι του επομένου έτους.
Μετά την Απόλυσιν της λιτανείας ο Καθηγούμενος Αρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος εδεξιώθη πάντας εις το εν τω χώρω του Μετοχίου ηγουμενείον.