Επίσκεψη του Πατριάρχη Ιεροσολύμων στην Χαϊφά

Loading...


Την Παρασκευήν, 7ην / 20ην Ιουλίου 2012, ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος υπό του Ιερωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακού, του Ιερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου και του Γέροντος Αρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου και του εν Κανά ηγουμένου Αρχιμανδρίτου π. Δοσιθέου, επεσκέφθη την Ελληνορθόδοξον Αραβόφωνον Κοινότητα, την ούσαν εις την παραθαλασσίαν πόλιν της Χάϊφας του βορείου Ισραήλ.

Η Κοινότης αύτη προϋπήρχεν εις την Χάϊφαν προ της ιδρύσεως του κράτους του Ισραήλ το 1948 και επεβίωσε των πολιτικών μεταλλαγών του έτους τούτου και συνεχίζει έως της σήμερον την ζωήν και την δραστηριότητα αυτής με δύο χιλιάδας πεντακόσια μέλη περίπου.

Η παλαιά και πρώτη Εκκλησία της Κοινότητος αυτής, αφιερωμένη εις τον προφήτην Ηλίαν, τον ζήσαντα εις το όρος Καρμήλιον, εις τους πρόποδας και εις την κορυφήν του οποίου κείται η πόλις της Χάϊφας, λειτουργείται μερικώς και μέχρι της σήμερον δια του Ορθοδόξους πιστούς.

Τους πιστούς τούτους φιλοξενεί και στεγάζει πληρέστερον ενοριακώς η νέα Εκκλησία, η ιδρυθείσα υπό της Κοινότητος τη συπαραστάσει του Πατριαρχείου επί της κλιτύος του Καρμηλίου όρους και αφιερωμένη εις τον Άγιον Ιωάννην τον Πρόδρομον.

Η Εκκλησία αύτη τελειοποιείται, ωραΐζεται και ευπρεπίζεται εισέτι. Εις ταύτην εγκατεστάθη το εκ μαρμάρου εικονοστάσιον, έργον του κ.
Φιλιππότου, προορισθέν αρχικώς δια το Καθολικόν του Ναού της Αναστάσεως, κριθέν υπό του Πατριαρχείου ως μη συμβατόν με την αρχιτεκτονικήν ιστορίαν του Ναού.

Ο έγγαμος Αραβόφωνος ιερεύς της ενορίας ταύτης π. Δημήτριος, απόφοιτος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης και το Κοινοτικόν Συμβούλιον υπεδέχθησαν τον Μακαριώτατον και την συνοδείαν Αυτού και έδειξαν Αυτώ τον νεόδμητον ναόν και τους βοηθητικούς χώρους κάτωθι και πέριξ αυτού, ήτοι αίθουσαν συγκεντρώσεων και ποικίλων εκδηλώσεων των μελών του ποιμνίου, μέλλουσαν κατοικίαν του Αγιοταφίτου ηγουμένου και του ειρημένου αραβοφώνου εγγάμου ιερέως π. Δημητρίου.

Ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου κ. Αμπού Έλη καλοσωρίζων τον Μακαριώτατον, ωμίλησεν Αυτώ περί της καταστάσεως του ναού, της λειτουργίας αυτού και των αναγκών αυτού εις εκκλησιαστικά είδη, εις εγκατάστασιν κλιματισμού και ανακαίνισιν του έχοντος πολλάς φθοράς παλαιού ηγουμενείου.

Επί τη ευκαιρία ταύτη ο Μακαριώτατος επεσκέφθη και την παλαιάν Εκκλησίαν του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και ετόνισε την ανάγκην της έστω μερικής λειτουργίας αυτής.

Μετά ταύτα ο Μακαριώτατος και η συνοδεία Αυτού εγένοντο δεκτοί δι ελαφράν φιλοξενίαν εις την οικίαν του Προέδρου της Κοινότητος κ. Αμπού -Έλη.